Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wystawianie świadectw sprawności technicznej w przypadku korzystania z pojazdów kolejowych innego przewoźnika

09.01.2018

W przypadku dzierżawy czy wypożyczenia pojazdu kolejowego można korzystać ze świadectwa sprawności technicznej wystawionego przez przewoźnika, który jest właścicielem albo użytkownikiem pojazdu. Wybór wiąże się też z różnymi obowiązkami użytkownika i właściciela.

Jednym z warunków dopuszczenia pojazdu kolejowego do eksploatacji jest świadectwo sprawności technicznej. Dokument potwierdza, że pojazd jest sprawny technicznie czyli że jest on utrzymywany zgodnie z określonymi dla tego pojazdu wymogami i przepisami technicznymi. Wyjątek stanowią wagony towarowe, które pod pewnymi warunkami są całkowicie zwolnione z obowiązku posiadania świadectwa.

Świadectwo sprawności technicznej wydaje przewoźnik kolejowy. W określonych przypadkach może je również wydać użytkownik bocznicy kolejowej, zarządca infrastruktury czy eksploatujący wieloczynnościowe i ciężkie maszyny do robót budowlanych lub pojazdy kolejowe wykonujące przewozy technologiczne.

Pojazd kolejowy podlegający obowiązkowemu wpisowi do krajowego rejestru pojazdów (National Vehicle Register - NVR) musi mieć przypisany określony podmiot odpowiedzialny za jego utrzymanie (Entity in Charge of Maintenance - ECM). ECM zapewnia utrzymanie pojazdu w sposób gwarantujący bezpieczną eksploatację zgodną z dokumentacją systemu utrzymania, warunkami technicznymi eksploatacji oraz określonymi w Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności.

Przepisy regulujące utrzymanie pojazdów kolejowych w odpowiednim stanie technicznym nakładają obowiązki na dwie kategorie podmiotów – podmioty odpowiedzialne za utrzymanie i przewoźników kolejowych. Nie ma jednak obowiązku, aby obie role wykonywane były przez ten sam podmiot.

W przypadku, gdy przewoźnik kolejowy korzysta z pojazdów udostępnionych przez innego przewoźnika, dopuszczalne jest zarówno:

  • posługiwanie się świadectwem sprawności technicznej wystawionym przez przewoźnika udostępniającego pojazd. W takiej sytuacji przewoźnik ten może być podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie dla tego pojazdu,
  • wystawienie dla pojazdu świadectwa sprawności technicznej przez przewoźnika przyjmującego tabor i przyjęcie na siebie wynikających z tego tytułu obowiązków.

Podział obowiązków i odpowiedzialności w zakresie wystawiania świadectw sprawności technicznej oraz wymiany informacji o eksploatacji i utrzymaniu pojazdu powinien  być zawarty w umowie.

 

do góry