Nawigacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Rozwiązanie umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej

Poniższa procedura może obowiązywać od rozkładu jazdy pociągów 2017/2018 jeżeli zarządca infrastruktury kolejowej podejmie decyzję o niezastosowaniu art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Poniższa procedura może obowiązywać od rozkładu jazdy pociągów 2017/2018, jeżeli zarządca infrastruktury kolejowej podejmie decyzję o niezastosowaniu art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

Chcesz rozwiązać umowę o wykorzystanie zdolności przepustowej, uzyskaj zgodę Prezesa UTK.

Kto może wystąpić do Prezesa UTK o rozwiązanie umowy ?

 • zarządca infrastruktury lub przewoźnik kolejowy, którzy będą jej stronami

Co należy zrobić żeby rozwiązać umowę?

Należy złożyć wniosek (pismo) do Prezesa UTK, w którym będzie informacja o chęci rozwiązania umowy i przyczynie jej rozwiązania. 

Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione w Krajowym Rejestrze Sądowym do reprezentowania spółki.

Wniosek może być także podpisany przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.

Co należy dołączyć do wniosku?

 • oryginał pełnomocnictwa jeżeli w sprawie został ustanowiony pełnomocnik lub jego urzędowo poświadczony (za zgodność z oryginałem) odpis. Odpis pełnomocnictwa może także zostać poświadczony przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego bądź doradcę podatkowego, któremu udzielono w sprawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia (poświadczenia za zgodność z oryginałem) dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • jeżeli wniosek został podpisany przez prokurenta - dokument stwierdzający udzielenie prokury (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź uchwała zarządu o udzieleniu prokury), odpowiednio w oryginale lub urzędowo poświadczonym (za zgodność z oryginałem) odpisie;
 • kopię umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej(poświadczoną za zgodność z oryginałem);
 • wszelkie pisma i dowodowy potwierdzające, że umowa powinna zostać rozwiązana, np. kopie pism wzywających do uregulowania zaległości niepłacenia za usługi dostępu do infrastruktury kolejowej.

Jakie działania podejmuje Prezes UTK po otrzymaniu wniosku:

 • zawiadamia przewoźnika kolejowego i zarządcę infrastruktury o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie rozwiązania umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej;
 • przeprowadza postępowanie administracyjne, w którym sprawdza, czy wydanie decyzji wyrażającej zgodę na rozwiązanie umowy nie będzie miało negatywnych ekonomicznych skutków dla transportu kolejowego, jak również nie wywoła negatywnych konsekwencji dla rynku przewozów kolejowych, np. czy umowa nie obejmuje wykonywania przewozów kolejowych na kluczowych (ważnych) trasach kolejowych

Jaką decyzję może wydać Prezes UTK?

 • decyzję, w której wyrazi zgodę na rozwiązanie umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej jeżeli, np. przewoźnik kolejowy nie uiszcza opłat z tytułu wykorzystania infrastruktury kolejowej zarządcy lub nie posiada taboru na realizację przewozów;
 • decyzję, w której odmówi wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy;
 • decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego z uwagi na jego bezprzedmiotowość, np. w przypadku wycofania przez wnioskodawcę wniosku o rozwiązanie umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej

Czy decyzji, w której Prezes UTK wyraża zgodę na rozwiązanie umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności?

 • tak, decyzja otrzymuje rygor natychmiastowej wykonalności

Czy wydanie przez Prezesa UTK decyzji wyrażającej zgodę na rozwiązanie umowy powoduje jej rozwiązanie?

Nie, wydanie decyzji nie powoduje rozwiązania umowy. Rozwiązania umowy dokonują jej strony. Prezes UTK daje jedynie swoją zgodę na jej rozwiązanie

Gdzie złożyć wniosek?

Ile i w jakim momencie zapłacisz?

 • 10 zł opłaty skarbowej od dokonania przez Prezesa UTK czynności urzędowej na podstawie wniosku (wydanie decyzji). Zrób przelew na rachunek bankowy. Potwierdzenie przelewu dołącz do wniosku;
 • 17 zł, jeśli działasz przez pełnomocnika lub prokurenta. Zrób przelew na rachunek bankowy. Potwierdzenie przelewu dołącz do wniosku.

Ile będziesz czekał

 • do 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku do Prezesa UTK

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1727, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1923),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827),
 • ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579).


Polecamy

do góry