Nawigacja

  • Infolinia w sprawie licencji maszynisty (9:00-16:00): 22 749 14 70

Usługi dla maszynistów

logo login.gov.pl Zaloguj się i wypełnij wniosek o wydanie licencji maszynisty w aplikacji

Przedłużenie ważności licencji maszynisty

Licencja maszynisty jest wydawana na okres 10 lat. Po upływie tego okresu Prezes UTK, na wniosek posiadacza licencji maszynisty przedłuża jej ważność, wydając nowy dokument na kolejne 10 lat od dnia upływu terminu ważności dotychczasowej licencji.

Kto może uzyskać?

Posiadacz licencji maszynisty, której upłynął termin ważności.

Co należy zrobić?

Jeśli chcesz przedłużyć ważność licencji maszynisty powinieneś wypełnić interaktywny formularz na stronie UTK.

Wniosek o przedłużenie ważności licencji maszynisty wraz z załącznikami, możesz złożyć za pomocą systemu teleinformatycznego z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług publicznych lub przesłać w formie papierowej do siedziby UTK, nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności licencji maszynisty.

Wniosek możesz złożyć indywidualnie lub za pośrednictwem podmiotu działającego w Twoim imieniu, np. pracodawcy (przewoźnika kolejowego lub zarządcy infrastruktury).

Co należy przygotować?

  • wypełniony i podpisany wniosek o wydanie licencji (zaznacz pole 2.4 wniosku) (link do formularza);
  • kserokopię dotychczasowej licencji maszynisty;
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (link do formularza);
  • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. paszportu);
  • swoje aktualne zdjęcie (kolorowe lub czarno-białe) o wymiarach 35 x 45 mm (forma zdjęcia paszportowego), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;
  • dowód wpłaty albo przelewu.

Gdzie należy wysłać?

Wniosek o przedłużenie ważności licencji maszynisty wraz z wymaganymi załącznikami możesz wysłać drogą pocztową lub złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15, w siedzibie UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa) lub w siedzibie jednego z Oddziałów Terenowych UTK. Dokładne dane teleadresowe Oddziałów Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w link interesującej Cię jednostki.

W przypadku, gdy wniosek złoży podmiot działający w Twoim imieniu np. pracodawca sposób przekazania wniosku do UTK pozostaje taki sam.

Ile zapłacisz?

Wysokość opłaty za przedłużenie ważności licencji maszynisty wynosi: 100 zł.

Opłatę należy wnieść przed złożeniem wniosku o przedłużenie ważności licencji maszynisty i dołączyć do wniosku potwierdzenie dokonania przelewu.

Opłatę powinieneś wnieść na konto Urzędu Transportu Kolejowego nr 47 1010 1010 0055 0022 3100 0000 NBP O/O Warszawa.

W tytule przelewu wpisz: „opłata z tytułu przedłużenia ważności  licencji maszynisty dla ……… (imię i nazwisko)”.

Jeśli w sprawie o przedłużenie ważności licencji maszynisty ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

  • dokumentu pełnomocnictwa;
  • dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Postępowanie w sprawie przedłużenia ważności licencji maszynisty powinno zakończyć się w ciągu 30 dni od wpływu Twojego wniosku do Urzędu Transportu Kolejowego.

Podstawa prawnaPolecamy

do góry