Nawigacja

 • Infolinia w sprawie licencji maszynisty (9:00-16:00): 22 749 14 70

Usługi dla maszynistów

logo login.gov.pl Zaloguj się i wypełnij wniosek o wydanie licencji maszynisty w aplikacji

Wydawanie licencji maszynisty

Dokumentami uprawniającymi maszynistę do prowadzenia pojazdu kolejowego są licencja maszynisty i świadectwo maszynisty. Licencje maszynistów uzyskane przez osoby, które ukończyły 18 lat, do czasu ukończenia przez nich 20 lat, są ważne wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zachęcamy do złożenia wniosku za pomocą Systemu Obsługi Licencji Maszynistów (SOLM). Zastosowanie interaktywnego formularza sprawdzającego poprawność wprowadzanych danych, ma na celu zmniejszenie liczby błędów we wniosku, a zatem przyspieszenie jego obsługi. System umożliwia zarejestrowanym wnioskodawcom i podmiotom działającym w ich imieniu monitorowanie statusu wniosku przez internet. Jednocześnie SOLM ułatwia komunikację pracowników Urzędu z wnioskodawcami i instytucjami działającymi w ich imieniu.

SOLM umożliwia wypełnienie wniosku i przesłanie go do UTK za pomocą elektronicznej platformy usług publicznych e-PUAP (bez konieczności przesyłania do UTK wersji papierowej wniosku i wymaganych załączników). Więcej informacji można uzyskać w karcie usługi „Uzyskiwanie uprawnień do SOLM”.

Wnioskodawcom, którzy nie posiadają konta e-PUAP proponujemy złożenie wniosku w SOLM bez logowania z wykorzystaniem interaktywnego formularza. Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować i podpisać w polu 2.29 (Podpis wnioskodawcy). Wraz z wnioskiem wydrukują się dwa oświadczenia: o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i o ochronie danych osobowych, które należy uzupełnić o datę, a następnie podpisać. Wniosek w formie papierowej, wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy przesłać do UTK.

Przedsiębiorcom składającym wnioski w imieniu kandydatów zalecamy założenia stałego konta w SOLM. Więcej informacji można uzyskać w karcie usługi „Uzyskiwanie uprawnień do SOLM”.

Kto może uzyskać?

Licencję maszynisty może uzyskać osoba, która:

 • nie była karana za przestępstwo umyślne,
 • ukończyła 18 lat,
 • ma co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe,
 • spełnia wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne określone odrębnymi przepisami,
 • odbyła szkolenie i zdała egzamin maszynisty lub posiada prawo kierowania pojazdem kolejowym (dotyczy maszynistów z uprawnieniami).

Wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o licencję maszynisty albo zachowanie jej ważności, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 10 lutego 2014 r. w sprawie licencji maszynisty (Dz. U. poz. 211 z późn. zm.). Prezes UTK prowadzi listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania, w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności.

Zakres wiedzy i umiejętności objętych szkoleniem i egzaminem niezbędny dla uzyskania licencji maszynisty określa § 14 rozporządzenia w sprawie licencji maszynisty. Program oraz czas trwania szkolenia kandydatów na maszynistów ubiegających się o licencję maszynisty określa załącznik nr 4 do rozporządzenia w sprawie licencji maszynisty. Szkolenie i egzaminowanie osób ubiegających się o licencję maszynisty prowadzi podmiot wpisany do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów, który jest prowadzony przez Prezesa UTK.

Co należy zrobić?

Jeżeli ubiegasz się o licencję maszynisty powinieneś wypełnić interaktywny formularz SOLM na stronie UTK. Możesz też pobrać formularze ze strony internetowej UTK lub odebrać je w siedzibie UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa) lub w siedzibie jednego z Oddziałów Terenowych UTK i wypełnić odręcznie.

Wniosek wraz z załącznikami możesz złożyć za pomocą SOLM z wykorzystaniem e-PUAP Jeżeli wypełniłeś wniosek w SOLM i nie składasz go przez e-PUAP, pamiętaj o jego wydrukowaniu wraz z oświadczeniami, opatrzeniu dokumentów datą i podpisem i przesłaniu wraz z pozostałymi wymaganymi załącznikami w formie papierowej do siedziby UTK.

Wniosek możesz złożyć osobiście lub za pośrednictwem przedsiębiorstwa działającego w Twoim imieniu, np. pracodawcy (przewoźnika kolejowego lub zarządcy infrastruktury kolejowej) albo ośrodka szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów, w którym odbyłeś szkolenie/zdałeś egzamin maszynisty.

Co należy przygotować?

 • wypełniony i podpisany wniosek o wydanie licencji maszynisty;
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia co najmniej zasadniczego zawodowego;
 • orzeczenie lekarskie potwierdzające spełnianie wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji (lista przychodni lekarskich przeprowadzających badania);
 • świadectwo zdania egzaminu na licencję maszynisty (wydane przez ośrodek szkolenia i egzaminowania);
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. paszportu);
 • swoje aktualne zdjęcie (kolorowe lub czarno-białe) o wymiarach 35 x 45 mm (forma zdjęcia paszportowego), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;
 • dowód wpłaty albo przelewu.

Pamiętaj o tym, że orzeczenie lekarskie oraz świadectwo zdania egzaminu na licencję maszynisty powinieneś złożyć w oryginale. Zamiast oryginałów możesz złożyć odpisy obu dokumentów, lecz musisz je poświadczyć (odpłatnie) u notariusza. Może je też poświadczyć radca prawny albo adwokat, którego wyznaczyłeś na swojego pełnomocnika. Wymaga to jednak od Ciebie wniesienia dodatkowej opłaty, zgodnie z pkt. 7 oraz przedłożenia Twojego pełnomocnictwa dla radcy prawnego albo adwokata.

Jeśli nie korzystasz z SOLM to możesz tutaj pobrać formularze do wypełnienia. Tu zobaczysz prawidłowo wypełnione dokumenty (link do wypełnionych formularzy).

Składanie wniosku przez e-PUAP

Jeśli chcesz złożyć wniosek za pomocą SOLM z wykorzystaniem e-PUAP przygotuj skany powyższych załączników, z wyłączeniem oświadczenia o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, które po wypełnieniu wniosku w SOLM i zaznaczeniu odpowiednich pól, zostaną podpisane elektronicznie. Skany pozostałych załączników należy wczytać zgodnie z podpowiedziami (krokami, informacjami) zawartym w interaktywnym formularzu SOLM. Zachowaj oryginały zeskanowanych dokumentów, bowiem w przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących skanów załączonych dokumentów, możesz być wezwany do okazania oryginałów w postaci papierowej. Po wypełnieniu wniosku, złożeniu oświadczeń (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól) i załączeniu zeskanowanych dokumentów, SOLM umożliwia dokonanie opłaty. Jeżeli nie możesz dokonać płatności za pomocą platformy elektronicznej powiązanej z SOLM, dokonaj opłaty na poczcie lub w banku, a zeskanowany dowód przelewu (wpłaty) prześlij na adres poczty elektronicznej UTK (e-mail): utk@utk.gov.pl.

Gdzie należy wysłać?

Wniosek o wydanie licencji wraz z wymaganymi załącznikami możesz wysłać pocztą lub złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15, w siedzibie UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa) lub w siedzibie jednego z Oddziałów Terenowych UTK.

Dokładne dane teleadresowe Oddziałów Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej: po kliknięciu w link interesującej Cię jednostki. W przypadku, gdy wniosek złoży podmiot działający w Twoim imieniu np. pracodawca lub ośrodek szkolenia i egzaminowania sposób przekazania wniosku do UTK pozostaje taki sam.

Ile zapłacisz?

Wysokość opłaty za wydanie licencji maszynisty wynosi: 100 zł.

Opłatę należy wnieść przed złożeniem wniosku o wydanie licencji maszynisty i dołączyć do wniosku potwierdzenie dokonania wpłaty albo przelewu.

Opłatę powinieneś wnieść na konto Urzędu Transportu Kolejowego nr 47 1010 1010 0055 0022 3100 0000 NBP O/O Warszawa.

W tytule przelewu wpisz: opłata z tytułu wydania licencji maszynisty dla ……… (imię i nazwisko)”.

Jeśli w sprawie o wydanie licencji maszynisty ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

 • dokumentu pełnomocnictwa;
 • dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Postępowanie w sprawie wydania licencji maszynisty powinno zakończyć się w ciągu 30 dni od wpływu Twojego wniosku do Urzędu Transportu Kolejowego.

Podstawa prawnaPolecamy

do góry