Nawigacja

Aktualności

Maszynista.gov.pl – ruszyło przekazywanie danych do systemu

29.12.2022

Od dziś rejestr KREMiPPK dostępny pod adresem maszynista.gov.pl umożliwia wczytanie plików JSON, ich walidację oraz podpisywanie. Przesłanie kompletu podpisanych plików JSON oznacza wypełnienie ustawowego obowiązku przekazania danych do rejestru. 

W systemie uruchomiono możliwość wczytania plików w formacie JSON wygenerowanych we wszystkich 8 formularzach.  W artykule „Przygotowanie plików do migracji” przedstawiono zasady działania generatora plików.

Administrator podmiotu lub dodani przez niego użytkownicy w zakładce: „Migracja danych” -„Paczki”-„Dodaj paczkę” mogą samodzielnie dodać przygotowane pliki JSON. Po ich wczytaniu system sprawdzi poprawność przygotowanych danych.

Uwaga: jeśli wczytany plik zawiera błąd, to będzie to widoczne w liście dodanych do systemu paczek (na poziomie zakładki „Paczki”) w kolumnie „Czy poprawne?” Identyfikacja błędu oznacza konieczność wczytania poprawionego pliku.

Po wczytaniu i pozytywnej walidacji plików system umożliwi zatwierdzenie (podpisanie) przekazania danych. Aby je zatwierdzić należy wejść w zakładkę „Podpis” – wyświetli się lista poprawnie wysłanych plików. Możliwy jest wybór metody złożenia podpisu (przez Profil Zaufany, e-dowód lub kwalifikowany podpis elektroniczny). Ostatnim krokiem jest zatwierdzenie przesłania podpisanych plików. Jest to równoznaczne ze spełnieniem ustawowego obowiązku przekazania danych do Krajowego Rejestru Maszynistów i Prowadzących Pojazdy Kolejowe.

Przypominamy, że każdy administrator podmiotu może nadać dostęp do systemu  kolejnym użytkownikom w ramach swojej organizacji.

W załączonym filmie instruktażowym pokazujemy, jak osoba pełniąca rolę administratora ośrodka szkolenia maszynistów i kandydatów na maszynistów tworzy w systemie profil dla kolejnego pracownika ośrodka oraz nadaje mu odpowiednie uprawnienia.

 

 

Aby uzyskać dostęp do funkcjonalności przydzielonych zgodnie z pełnioną funkcją w podmiocie obowiązanym należy z listy rozwijalnej w górnej części ekranu wybrać odpowiednia pozycję. Na załączonym filmie instruktażowym profil taki oznaczono nazwą „Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania”.

Administrator podmiotu posiada dostęp do zakładki w bocznym menu „Narzędzia Administracyjne”, gdzie w sekcji „Bezpieczeństwo” wybiera opcję „Profile Użytkowników”, która uruchamia pełną listę użytkowników w podmiocie. Korzystając z przycisku „Dodaj profil użytkownika” uruchamiamy procedurę tworzenia nowego profilu, który po zasileniu danymi takimi jak nr PESEL, imię i nazwisko (oraz opcjonalnie: adres email i nr telefonu) pozwala na utworzenie dostępu dla kolejnych pracowników w organizacji. Oznacza to nadanie nowemu użytkownikowi uprawnień do działania w imieniu podmiotu. Administrator akceptuje nadanie uprawnień zaznaczając odpowiednie pole w wyświetlonym polu informacyjnym. System potwierdza ostatecznie utworzenie nowego profilu nadanie uprawnień komunikatem w prawej górnej części ekranu. Uwaga: aby nowy użytkownik mógł korzystać z systemu należy zaznaczyć pole „Aktywny” na samym dole formularza.

Aby nowy użytkownik mógł korzystać z systemu nowemu profilowi powinny zostać przypisane odpowiednie role. Administrator może samodzielnie stworzyć nowe role dostosowując ręcznie zestawy uprawnień do przeglądania lub edycji wybranych rejestrów (np. do przeglądania listy egzaminatorów i uzupełniania jej nowymi wpisami, wydawania świadectw maszynisty czy praw kierowania).

Z poziomu listy użytkowników w swojej organizacji administrator może wyszukać użytkownika i wejść w szczegóły jego profilu – uzyskuje wtedy wszystkie informacje zapisane na jego temat w systemie, w tym role, które zostały mu przydzielone. Z tego samego poziomu, wybierając opcję „Edytuj” może również modyfikować zarówno zakres uprawnień dla użytkownika jak i pozostałe jego dane.

Projekt „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów” współfinansowany jest z Funduszy Europejskich ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Otrzymał dofinansowanie w kwocie 40 897 072,39 zł.

do góry