Nawigacja

Aktualności

Jednostki inspekcyjne i Prezes UTK wspólnie na rzecz lepszego zarządzania ryzykiem w transporcie kolejowym

07.12.2022

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego sukcesywnie realizuje zadania z „Planu działania na rzecz poprawy podejścia do zarządzania bezpieczeństwem opartego na ryzyku”. Prezes UTK i przedstawiciele Polskiego Centrum Akredytacji na spotkaniu z jednostkami inspekcyjnymi przypomnieli jak ważną rolę w procesie zarzadzania ryzykiem odgrywa jakość pracy tych jednostek. W Polsce funkcjonuje około 10 jednostek inspekcyjnych sprawdzających czy przedsiębiorstwo kolejowe we właściwy sposób oceniło, że wyrób lub pojazd kolejowy może być bezpiecznie użytkowany i utrzymywany.

Rzetelne przeprowadzanie procesu oceny i wyceny ryzyka przez podmioty rynku kolejowego powiązane jest z jakością zadań realizowanych przez jednostki inspekcyjne. Spotkanie miało zatem na celu wypracowanie jednolitych, najlepszych praktyk odnośnie standardu pracy jednostek inspekcyjnych działających na podstawie rozporządzenia 402/2013.

Rola jednostki inspekcyjnej w zakresie adekwatności zastosowanego procesu zarządzania ryzykiem jest bowiem bardzo istotna w kontekście bezpieczeństwa wprowadzonej zmiany do systemu kolei. Jednostka inspekcyjna nie może ograniczać się tylko do badania zgodności przeprowadzonej przez wnioskodawcę procedury oceny ryzyka określonej w rozporządzeniu 402/2013. Takie rozumienie roli jednostki inspekcyjnej jest niezgodne z rozporządzeniem 402/2013 i skutkuje w konsekwencji m.in. podwyższonym poziomem ryzyka czy brakiem zrozumienia znaczenia procesu zarządzania ryzkiem dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Weryfikacja zgodności z procedurą (tj. kolejnymi krokami postępowania) wynikającą z rozporządzenia 402/2013 jest tylko jedynym z elementów badanych przez jednostkę inspekcyjną. Zwróciła na to uwagę również Agencja Kolejowa Unii Europejskiej, która we współpracy z zrzeszeniem europejskich jednostek inspekcyjnych, opracowała dokument: „Recommendation for Use nr 1 ASBO Cooperation”.

Zgodnie z tymi rekomendacjami, rola jednostki inspekcyjnej jest przeprowadzenie eksperckiej oceny (i potwierdzone konkretnymi dowodami) zdolności systemu podlegającego ocenie do spełnienia wymogów bezpieczeństwa. Kluczową kwestią w pracy jednostki inspekcyjnej jest analiza czy zmodyfikowany wyrób lub wprowadzany do obrotu pojazd kolejowy spełnia przyjęte wymogi techniczne oraz wymogi bezpieczeństwa. Wiąże się to z wydaniem opinii czy wyrób lub pojazd kolejowy może być bezpiecznie użytkowany i utrzymywany.

W związku z tym, Agencja w rekomendacji wskazała szczegółowe wytyczne co do tego, jak jednostka inspekcyjna powinna działać żeby zachować zgodność z rozporządzeniem 402/2013 i wysoką jakość ocen.

Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się, że jednostki inspekcyjne mają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa systemu kolei. Mając świadomość tej odpowiedzialności, przedstawiciele jednostek inspekcyjnych zobowiązali się do stosowania wytycznych zawartych w rekomendacji Recommendation for Use nr 1 ASBO Cooperation.

Prezes UTK w ramach działań i postępowań prowadzonych przez Urząd, będzie weryfikował czy wszystkie jednostki Asbo w jednakowy sposób stosują wymogi Recommendation for Use nr 1 ASBO Cooperation.

do góry