Nawigacja

Kiedy pojazd powinien być wyposażony w ETCS?

28.07.2017

Nowe pojazdy po raz pierwszy dopuszczane do eksploatacji muszą być wyposażone w pokładową część systemu ERTMS/ETCS. Jako nowo wyprodukowany pojazd należy traktować również kolejny egzemplarz pojazdu, zgodny z typem wcześniej dopuszczonym do eksploatacji.

Systemy ABP - urządzenia odpowiedzialne za bezpieczeństwo jazdy pojazdu trakcyjnego, nazywane systemami klasy B - wciąż są niezbędne do zapewnienia bezpiecznej eksploatacji w tych miejscach, gdzie nie zostały wprowadzone system ERTMS/ETCS (klasy A). Jednak zgodnie z TSI CCS 2016[1] należy unikać stosowania urządzeń niespełniających warunków interoperacyjności, na przykład poprzez modyfikowanie systemów klasy B bądź wprowadzanie nowych systemów. Przyjęto jasny plan wdrożenia europejskiego systemu sterowania pociągiem (ETCS) oraz likwidacji systemów klasy B, ponieważ jest on niezbędnym elementem realizacji celów jednolitego europejskiego obszaru kolejowego.

Wyjątki od zasady bezwzględnej konieczności wyposażania nowych pojazdów w ETCS zostały przewidziane w TSI CCS 2016 i dotyczą:

  1. nowych ruchomych urządzeń przeznaczonych do budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej;
  2. nowych lokomotyw manewrowych;
  3. innych nowych pojazdów nieprzeznaczonych do przewozów na liniach dużych prędkości jeśli:
  • przeznaczone są wyłącznie do przewozów krajowych prowadzonych poza korytarzami określonymi w pkt 7.3.4 załącznika III do poprzednio obowiązującej technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” (TSI CCS 2012)[2], oraz poza liniami zapewniającymi połączenia z głównymi europejskimi portami, stacjami rozrządowymi, terminalami towarowymi i obszarami transportu towarowego określonymi w pkt 7.3.5 załącznika do TSI CCS 2012; lub
  • przeznaczone są do przewozów transgranicznych niewchodzących w zakres sieci TEN, tj. przewozów do pierwszej stacji w państwie sąsiadującym lub do pierwszej stacji, na której istnieją połączenia w głąb państwa sąsiadującego.

Jedynie pojazdy spełniające jeden z warunków powyższego zestawienia mogą zostać dopuszczone do eksploatacji bez wyposażania ich w ETCS.

Dodatkowo od 1 stycznia 2019 r. wszystkie nowe pojazdy muszą być dostosowane co najmniej do zestawu specyfikacji nr 2 załącznika A TSI CCS 2016 (ETCS baseline 3). Od tego dnia nie będzie można zastosować zestawu specyfikacji nr 1 (ETCS baseline 2).

TSI CCS 2016 wprowadza również podobny obowiązek w odniesieniu do niektórych pojazdów wcześniej eksploatowanych, a poddanych odnowieniu lub modernizacji. Przy instalowaniu jakichkolwiek nowych części podsystemu „Sterowanie – urządzenia pokładowe” w zakresie kontroli pociągu w istniejących pojazdach dużych prędkości obowiązkowe jest zainstalowanie ETCS na pokładzie tych pojazdów. Na podstawie przepisów krajowych[3] prowadzenie pociągu niewyposażonego w urządzenia pokładowe systemu ERTMS/ETCS nie może odbywać się z prędkością przekraczającą 160 km/h. Zatem w przypadku modernizacji pojazdów dostosowującej do prędkości 160 km/h i większej konieczne jest zamontowanie ETCS przy czym w przypadku modernizacji możliwe jest zastosowanie dowolnego z trzech zestawów specyfikacji wymienionych w tabeli 2 załącznika A TSI CCS 2016.

 

[1] rozporządzenie Komisji (UE) nr 2016/919 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 158 z 15 czerwca 2016 r., s .1), zwane „TSI CCS 2016”.

[2] decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei (Dz. Urz. UE L 51 z 23 lutego 2012 r., s.1), zwanej „TSI CCS 2012”.

[3] § 11b rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 360)
Polecamy

do góry