Nawigacja

Przedłużanie certyfikatów ECM

Przedłużanie ważności certyfikatów ECM

Proces przedłużania ważności certyfikatów ECM nie różni się od procesu wydania pierwszego certyfikatu ECM.

Cykl życia certyfikatu i stałe doskonalenie systemu przedstawia poniższy schemat:

Przebieg procesu przedłużania ważności certyfikatu ECM przedstawia się w sposób następujący:

  • Weryfikacja formalna przedłożonej dokumentacji;
  • Weryfikacja dokumentacji pod kątem spełnienia kryteriów załącznika II do rozporządzenia 2019/779;
  • Przeprowadzenie kontroli lub audytu wraz z inspekcją warsztatu;

Ramy czasowe procesu recertyfikacji przedstawia rysunek poniżej:

Należy pamiętać, iż Prezes UTK podejmuje decyzję nie później niż w terminie czterech miesięcy od przedłożenia mu wszystkich niezbędnych informacji oraz wszelkich dodatkowych wymaganych informacji przez podmiot odpowiedzialny za utrzymanie składający wniosek o przedłużenie certyfikatu. W związku z tym wniosek nalezy złozyc do Prezesa UTK najpóźniej na 4 miesiące przed upływem ważności przedłużanego certyfikatu ECM.
Przed przedłużeniem certyfikatu Prezes UTK dokonuje niezbędnej oceny na terenie obiektu lub obiektów podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie.

Wykaz dokumentów wymaganych od wnioskodawcy przy składaniu wniosku o przedłużenie certyfikatu ECM znajduje się tutaj.

do góry