Nawigacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Zatwierdzanie umowy ramowej

Chcesz zawrzeć umowę ramową dot. rezerwacji zdolności przepustowej– wystąp do Prezesa UTK o zatwierdzenie projektu umowy

Co to jest umowa ramowa?

Umowa ramowa jest to umowa zawarta pomiędzy aplikantem i zarządcą infrastruktury. Umowa dokonuje rezerwacji zdolności przepustowej linii kolejowych i obejmuje okres dłuższy niż rok, bez określenia szczegółowych tras pociągów. Nie przyznaje dostępu do infrastruktury kolejowej zarządcy.

Na jaki okres może być zawarta umowa ramowa?

 • na okres nie dłuższy niż 5 lat, z możliwością jej przedłużenia na kolejne okresy 5 letnie;
 • na okres dłuższy niż 5 lat jeżeli przewoźnik kolejowy posiada podpisane długoterminowe umowy handlowe lub poniósł albo planuje inwestycje;
 • na okres 15 lat w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, w przypadku usług świadczonych z wykorzystaniem infrastruktury kolejowej wymagającej długoterminowych inwestycji;
 • na okres dłuższy niż 15 lat w wyjątkowych przypadkach, w szczególności gdy usługi są świadczone z wykorzystaniem infrastruktury kolejowej wymagającej długoterminowych inwestycji na dużą skalę oraz gdy inwestycje takie objęte są zobowiązaniami umownymi, w tym wieloletnim planem amortyzacji.

Kto może wystąpić do Prezesa UTK o zatwierdzenie umowy ramowej

 • zarządca infrastruktury

Co należy zrobić żeby Prezes UTK zatwierdził projekt umowy ramowej?

Należy złożyć do Prezesa UTK wniosek (pismo) o zatwierdzenie projektu umowy ramowej.

Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione w Krajowym Rejestrze Sądowym do reprezentowania spółki.

Wniosek może być także podpisany przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu

Co należy dołączyć do wniosku?

 • oryginał pełnomocnictwa jeżeli w sprawie został ustanowiony pełnomocnik lub jego urzędowo poświadczony (za zgodność z oryginałem) odpis. Odpis pełnomocnictwa może także zostać poświadczony przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego bądź doradcę podatkowego, któremu udzielono w sprawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia (poświadczenia za zgodność z oryginałem) dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • jeżeli wniosek został podpisany przez prokurenta - dokument stwierdzający udzielenie prokury (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź uchwała zarządu o udzieleniu prokury), odpowiednio w oryginale lub urzędowo poświadczonym (za zgodność z oryginałem) odpisie;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa lub prokury;
 • parafowany przez zarządcę i aplikanta projekt umowy ramowej

Jakie działania podejmuje Prezes UTK po otrzymaniu wniosku:

 • zawiadamia aplikanta i zarządcę infrastruktury o wszczęciu na wniosek zarządcy postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu umowy ramowej;
 • bada zgodność umowy ramowej z przepisami art. 31 ust. 2-5 ustawy o transporcie kolejowym

Jaką decyzję może wydać Prezes UTK?

 • decyzję zatwierdzającą umowę ramową;
 • decyzję odmawiającą zatwierdzenia umowy ramowej;
 •  decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego z uwagi na jego bezprzedmiotowość, np. w przypadku wycofania przez zarządcę wniosku o zatwierdzenie umowy ramowej

Kiedy Prezes UTK może wydać decyzję odmawiającą zatwierdzenia projektu umowy ramowej?

W przypadku gdy:

 • jest zawierana na okres dłuższy niż 5 bez szczegółowego uzasadnienia przez aplikanta istniejącymi, długoterminowymi umowami handlowymi lub poniesionymi albo planowanymi inwestycjami;
 • jest zawierana na okres 15 lat bez zaistnienia wyjątkowych, uzasadnionych okoliczności, w przypadku usług, które nie będą świadczone z wykorzystaniem infrastruktury kolejowej wymagającej długoterminowych inwestycji;
 • jest zawierana na okres dłuższy niż 15 lat bez zaistnienia wyjątkowych przypadków, w szczególności gdy usługi nie będą świadczone z wykorzystaniem infrastruktury kolejowej wymagającej długoterminowych inwestycji na dużą skalę oraz gdy inwestycje takie nie będą objęte zobowiązaniami umownymi, w tym wieloletnim planem amortyzacji;
 • postanowienia umowy uniemożliwiają korzystania z danej linii kolejowej innym przewoźnikom kolejowym

Czy jest możliwe zawarcie umowy ramowej bez zatwierdzenia jej projektu przez Prezesa UTK?

 • umowa ramowa może zostać zawarta dopiero po zatwierdzeniu jej projektu przez Prezesa UTK

Gdzie złożyć wniosek?

Ile i w jakim momencie zapłacisz?

 • 10 zł opłaty skarbowej od dokonania przez Prezesa UTK czynności urzędowej na podstawie wniosku (wydanie decyzji). Zrób przelew na rachunek bankowy. Potwierdzenie przelewu dołącz do wniosku;
 • 17 zł, jeśli działasz przez pełnomocnika lub prokurenta. Zrób przelew na rachunek bankowy. Potwierdzenie przelewu dołącz do wniosku.

Ile będziesz czekał

 • do 30 dni od dostarczenia kompletnych dokumentów,
 • do 2 miesięcy od dostarczenia kompletnych dokumentów – jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana.

Kiedy termin na rozpatrzenie sprawy może ulec wydłużeniu?

 • jeżeli zajdzie konieczność przedłożenia dodatkowych dokumentów lub informacji

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1727, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1827.),
 • ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579).

 Polecamy

do góry