Nawigacja

Kolejne zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI

Posiadasz już pierwsze zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji typu pojazdu niezgodnego z TSI? Kolejne pojazdy tego typu możesz dopuścić do eksploatacji w trybie uproszczonym, w oparciu o zgodność z dopuszczonym typem.

Zobacz jak przygotować aplikację o kolejne zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu niezgodnego z TSI.

Informacje dodatkowe

Pojazd kolejowy musi posiadać zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji jeżeli porusza się po infrastrukturze kolejowej o szerokości toru 1435 mm, z wyłączeniem pojazdów objętych obowiązkiem uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu. Kolejne zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji dla pojazdu niezgodnego z TSI jest wydawane na podstawie zezwolenia dla typu i obejmuje konkretny egzemplarz pojazdu.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o kolejne zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu niezgodnego z TSI może złożyć:.

 • zarządca,
 • przewoźnik kolejowy,
 • dysponent,
 • producent,
 • wykonawca modernizacji,
 • importer.

Kiedy trzeba uzyskać kolejne zezwolenie?

Kolejne zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI należy uzyskać, dla kolejnych egzemplarza danego typu, w oparciu o badanie zgodności z dopuszczonym typem.

Co przygotować?

 • wniosek o wydanie kolejnego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji – pobierz i wypełnij
 • deklarację zgodności z typem, wystawioną przez wnioskodawcę, po stwierdzeniu zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei,
 • oświadczenie, czy wnioskodawca wystąpił do innych krajowych organów do spraw bezpieczeństwa z państw członkowskich Unii Europejskiej (odpowiedników Prezesa UTK w innych państwach członkowskich)
 • potwierdzenie opłaty wstępnej od wniosku.

Jak powinna wyglądać i co powinna zawierać deklaracja zgodność z typem?

Deklaracja zgodności z typem jest przygotowywana zgodnie z procedurami weryfikacji WE określonymi w modułach D lub E decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylającej decyzję Rady 93/465/EWG (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 82).

Jak złożyć wniosek?

 • przesłać pocztą na adres Urząd Transportu Kolejowego Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
 • złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego w godzinach 8:15-16:15 od poniedziałku do piątku
 • złożyć osobiście w wybranym Oddziale Terenowym UTK
 • złożyć poprzez platformę ePUAP.

Ile zapłacisz?

 • Opłata wstępna 300 zł.
 • Opłata końcowa zależna od pracochłonności -  maksymalnie równowartość 3 000 € euro.
 • Opłatę należy wnieść na konto bankowe Urzędu Transportu Kolejowego: 47 1010 1010 0055 0022 3100 0000. Opłaty dokonywane spoza granic Polski należy wnieść na konto: PL47101010100055002231000000, SWIFT/BIC NBPLPLPW.

Jaki jest czas realizacji?

Niezwłoczny.

Gdy będzie prowadzone postępowanie wyjaśniające sprawę załatwimy w ciągu miesiąca od wszczęcia postępowania.

Jeżeli zaś sprawa okaże się szczególnie skomplikowana – w ciągu dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania.

Jak otrzymasz informacje o wydanym zezwoleniu?

Otrzymasz decyzję i zezwolenie doręczone pocztą albo przez platformę ePUAP

Jak sprawdzić czy zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji zostało wydane?

Co miesiąc Prezes UTK na stronie urzędu publikuje informację o wydanych zezwoleniach na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 710),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 21 kwietnia 2017 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei (Dz. U. z 2017 r., poz. 934).


Polecamy

do góry