Nawigacja

➤ Dostęp do infrastruktury kolejowej

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Rozpatrywanie skarg na odmowę rozpatrzenia wniosku o przydzielenie zdolności przepustowej lub odmowę przydzielenia przepustowości

Zarządca odmówił rozpatrzenia wniosku o przydzielenie zdolności przepustowej lub odmówił przydzielenia przepustowości, złóż skargę do Prezesa UTK

Kto może złożyć skargę do Prezesa UTK?

 • aplikanci, którzy korzystają z infrastruktury kolejowej

Kim jest aplikant?

 • aplikantem jest przewoźnik kolejowy, międzynarodowe ugrupowanie interesów gospodarczych obejmujące przewoźników kolejowych lub inny podmiot zainteresowany uzyskaniem zdolności przepustowej, w szczególności organizator publicznego transportu kolejowego, spedytor, nadawca ładunku lub operator transportu kombinowanego.

Co należy dołączyć do skargi?

 • skarga powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania (w stosownych przypadkach upoważnienie do reprezentowania musi wynikać z Krajowego Rejestru Sądowego). Skarga może być także podpisana przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu;
 • jeżeli skarga została podpisana przez pełnomocnika, należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego urzędowo poświadczony (za zgodność z oryginałem) odpis. Odpis pełnomocnictwa może także zostać poświadczony przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego bądź doradcę podatkowego, któremu udzielono w sprawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia (poświadczenia za zgodność z oryginałem) dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania skarżącego zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • jeżeli wniosek został podpisany przez prokurenta - dokument stwierdzający udzielenie prokury (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź uchwała zarządu o udzieleniu prokury), odpowiednio w oryginale lub urzędowo poświadczonym (za zgodność z oryginałem) odpisie;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa lub prokury w wysokości 17 zł;
 • dowody (np. pisma zestawienia, wyciągi i inne materiały) na potwierdzenie podniesionych w skardze zarzutów

Jakie działania podejmuje Prezes UTK po otrzymaniu skargi?

 • analizuje złożoną skargę pod kątem zasadności wszczęcia postępowania administracyjnego;
 • zawiadamia o wszczęciu z urzędu (zarządcę infrastruktury) lub na wniosek (zarządcę infrastruktury i aplikanta) postępowania administracyjnego w sprawie odmowy rozpatrzenia wniosku o przydzielenie zdolności przepustowej lub odmowy przydzielenia przepustowości;
 • dołącza skargę aplikanta do postępowania administracyjnego

Jaką decyzję może wydać Prezes UTK?

 • decyzję stwierdzającą, że decyzja zarządcy w sprawie odmowy rozpatrzenia wniosku o przydzielenie zdolności przepustowej lub odmowy przydzielenia przepustowości nie wymaga żadnych zmian;
 • decyzję stwierdzającą, że decyzja zarządcy w sprawie odmowy rozpatrzenia wniosku o przydzielenie zdolności przepustowej lub odmowy przydzielenia przepustowości wymaga modyfikacji;
 • decyzję stwierdzającą, że decyzja zarządcy w sprawie odmowy rozpatrzenia wniosku o przydzielenie zdolności przepustowej lub odmowy przydzielenia przepustowości powinna zostać cofnięta

Gdzie złożyć skargę?

Ile będziesz czekał?

 • do 30 dni od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego,
 • do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego – jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana

Kiedy termin na rozpatrzenie sprawy może ulec wydłużeniu?

 • jeżeli zajdzie konieczność zgromadzenia dodatkowego materiału dowodowego lub wykonania dodatkowych czynności w sprawie (np. wpłynie wniosek strony o przesłuchanie świadka lub dopuszczenie dowodu)

Ile i w jakim momencie zapłacisz?

 • 17 zł, jeśli działasz przez pełnomocnika lub prokurenta. Zrób przelew na rachunek bankowy. Potwierdzenie przelewu dołącz do wniosku

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1727, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827),
 • ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579).
do góry