Nawigacja

➤ Dostęp do infrastruktury kolejowej

Rozwiązanie umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej

Poniższa procedura będzie obowiązywała jeżeli zarządca infrastruktury kolejowej podejmie decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Chcesz rozwiązać umowę o udostępnienie infrastruktury kolejowej, uzyskaj zgodę Prezesa UTK

Kto może wystąpić do Prezesa UTK o rozwiązanie umowy?

 • zarządca infrastruktury lub przewoźnik kolejowy, którzy będą jej stronami

Co należy zrobić żeby rozwiązać umowę?

Należy złożyć wniosek (pismo) do Prezesa UTK, w którym będzie informacja o chęci rozwiązania umowy i będą podane przyczyny jej rozwiązania. 

Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione w Krajowym Rejestrze Sądowym do reprezentowania spółki.

Wniosek może być także podpisany przez pełnomocnika, którym może być profesjonalny pełnomocnik lub inna osoba fizyczna, którym może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.

Co należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku należy załączyć:

 • oryginał pełnomocnictwa jeżeli w sprawie został ustanowiony pełnomocnik lub jego urzędowo poświadczony (za zgodność z oryginałem) odpis. Odpis pełnomocnictwa może także zostać poświadczony przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego bądź doradcę podatkowego, któremu udzielono w sprawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia (poświadczenia za zgodność z oryginałem) dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • jeżeli wniosek został podpisany przez prokurenta - dokument stwierdzający udzielenie prokury (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź uchwała zarządu o udzieleniu prokury), odpowiednio w oryginale lub urzędowo poświadczonym (za zgodność z oryginałem) odpisie;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa lub prokury;
 • kopię umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej, która ma być rozwiązana (poświadczoną za zgodność z oryginałem);
 • wszelkie pisma i dowodowy potwierdzające, że umowa powinna zostać rozwiązana, np. kopie pism wzywających do uregulowania zaległości z tytułu niepłacenia za usługi udostępniania infrastruktury kolejowej, skierowane do drugiej strony umowy

Jakie działania podejmie Prezes UTK po otrzymaniu wniosku:

Po otrzymaniu wniosku Prezes UTK:

 • zawiadamia przewoźnika kolejowego i zarządcę infrastruktury o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie rozwiązania umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej;
 • przeprowadza postępowanie administracyjne, w którym sprawdza, czy wydanie decyzji wyrażającej zgodę na rozwiązanie umowy nie będzie miało negatywnych ekonomicznych skutków dla transportu kolejowego, jak również nie wywoła negatywnych konsekwencji dla rynku przewozów kolejowych, np. czy umowa nie obejmuje wykonywania przewozów kolejowych na kluczowych (ważnych) trasach kolejowych

Jaką decyzję może wydać Prezes UTK?

Prezes UTK może wydać:

 • decyzję, w której wyrazi zgodę na rozwiązanie umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej jeżeli, np. przewoźnik kolejowy nie uiszcza opłat z tytułu udostępniania przez zarządcę infrastruktury kolejowej lub np. nie posiada taboru na realizację przewozów;
 • decyzję, w której odmówi wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy;
 • decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego z uwagi na jego bezprzedmiotowość, np. w przypadku wycofania przez wnioskodawcę wniosku o rozwiązanie umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej;

Czy decyzji, w której Prezes UTK wyraża zgodę na rozwiązanie umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności?

 • tak, decyzja otrzymuje rygor natychmiastowej wykonalności.

Czy wydanie przez Prezesa UTK decyzji wyrażającej zgodę na rozwiązanie umowy powoduje jej rozwiązanie?

Nie, wydanie decyzji nie powoduje rozwiązania umowy. Rozwiązania umowy dokonują jej strony. Prezes UTK daje jedynie swoją zgodę na jej rozwiązanie.

Gdzie złożyć wniosek?

Ile i w jakim momencie zapłacisz?

 • 10 zł opłaty skarbowej od dokonania przez Prezesa UTK czynności urzędowej na podstawie wniosku (wydanie decyzji). Zrób przelew na rachunek bankowy. Potwierdzenie przelewu dołącz do wniosku;
 • 17 zł, jeśli działasz przez pełnomocnika lub prokurenta. Zrób przelew na rachunek bankowy. Potwierdzenie przelewu dołącz do wniosku.

Ile będziesz czekał

 • do miesiąca od dostarczenia kompletnych dokumentów,
 • do 2 miesięcy od dostarczenia kompletnych dokumentów – jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1727, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1923),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827.),
 •  ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579). 

 

do góry