Nawigacja

  Usługi dla ośrodków szkoleniowych

  logo user_manual Instrukcje (Kolejowe e-Bezpieczeństwo)

  Zmiana w wykazie instruktorów i egzaminatorów prowadzących zajęcia w ośrodku szkolenia i egzaminowania maszynistów i kandydatów na maszynistów

  Jeżeli chcesz dokonać zmiany w wykazie instruktorów i egzaminatorów.

  Kto może uzyskać?

  Ośrodek szkolenia i egzaminowania maszynistów i kandydatów na maszynistów.

  Co należy zrobić?

  W celu dokonania zmiany w wykazie instruktorów i egzaminatorów prowadzących zajęcia w ośrodku szkolenia i egzaminowania maszynistów i kandydatów na maszynistów należy pobrać formularze wniosku wraz z załącznikami, dostępny na stronie internetowej UTK.

  W celu sporządzenia wykazu zawierającego imiona i nazwiska osób ubiegających się o prowadzenie szkoleń lub egzaminów w danym ośrodku szkolenia i egzaminowania możesz skorzystać z aplikacji Kolejowe e-bezpieczeństwo.

  Co należy przygotować?

  Wniosek o zmianę w wykazie instruktorów i egzaminatorów prowadzących zajęcia w ośrodku szkolenia i egzaminowania maszynistów i kandydatów na maszynistów oraz załączniki:

  1. wykaz zawierający imiona i nazwiska kandydatów na instruktorów oraz egzaminatorów oraz odpowiednio tematy szkolenia i egzaminów przez nich realizowane,
  2. kserokopie dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje i wykształcenie;
  3. pisemne deklaracje prowadzenia egzaminów w sposób bezstronny i niedyskryminujący.

  Gdzie należy złożyć?

  Wniosek o zmianę w wykazie instruktorów i egzaminatorów prowadzących zajęcia w ośrodku szkolenia i egzaminowania maszynistów i kandydatów na maszynistów wraz z wymaganymi załącznikami możesz wysłać pocztą lub złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15, w siedzibie UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa).

  Ile zapłacisz?

  Wysokość opłaty za zmianę w wykazie instruktorów i egzaminatorów prowadzących zajęcia w ośrodku szkolenia i egzaminowania maszynistów i kandydatów na maszynistów wynosi równowartość 200 euro ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wpisu.

  Opłatę powinieneś wnieść na konto Urzędu Transportu Kolejowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma informującego o dacie wpisu do rejestru, wysokości opłaty.

  W tytule przelewu wpisz: „opłata z tytułu zmiany/wykreślenia wpisu w rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania” i prześlij potwierdzenie dokonanego przelewu podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu do siedziby Urzędu Transportu Kolejowego.

  Jeśli w sprawie ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

  • dokumentu pełnomocnictwa;
  • dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.

  W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

  Ile będziesz czekać?

  Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

  Podstawa prawna

  • Ustawa o transporcie kolejowym;
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów.

   

  Powiązane informacje  Polecamy

do góry