Nawigacja

Przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa dla przewoźnika kolejowego zwolnionego z obowiązku uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa

W jakich przypadkach?

Do przedłużenia świadectwa bezpieczeństwa zobowiązani są przewoźnicy kolejowi, zwolnieni z obowiązku uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa, których ważność świadectwa kończy się w ciągu najbliższych trzech miesięcy, a w dalszym ciągu są zainteresowani pełnieniem funkcji przewoźnika.

Świadectwo bezpieczeństwa jest wydawane przewoźnikowi kolejowemu, wykonującemu przewozy kolejowe po infrastrukturze kolejowej pozostającej poza siecią kolejową. Świadectwo wydawane jest na 5 lat i co 5 lat należy dokonywać jego przedłużenia.

Pamiętaj, że z wnioskiem o przedłużenie świadectwa można wystąpić najpóźniej na 3 miesiące przed upływem ważności obecnego dokumentu.

Kto?

Przewoźnik kolejowy zwolniony z obowiązku uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa, który 5 lat wcześniej otrzymał świadectwo bezpieczeństwa i w dalszym ciągu planuje pełnić funkcję przewoźnika.

Pamiętaj, że z wnioskiem o przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa dla przewoźnika kolejowego może wystąpić wyłącznie przewoźnik, któremu Prezes UTK wydał świadectwo 5 lat wcześniej.

Co zrobić?

Jeśli jesteś przewoźnikiem kolejowym zwolnionym z obowiązku posiadania certyfikatu bezpieczeństwa i posiadasz świadectwo bezpieczeństwa, którego ważność kończy się w ciągu najbliższych 3 miesięcy, złóż do Prezesa UTK wniosek  o przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa wraz z załącznikami.

Załączniki do wniosku o przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa są takie same jak do wniosku o wydanie nowego świadectwa.

Pamiętaj, by nie składać wniosku o przedłużenie świadectwa w ostatniej chwili, gdyż w przypadku nawet jednodniowego spóźnienia, taki wniosek nie będzie mógł być rozpatrzony.

Co przygotować?

By złożyć skutecznie wniosek o przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa, powinieneś:

 • wypełnić wniosek o przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa dla przewoźnika kolejowego, którego wzór znajduje się tutaj;
 • złożyć wykaz eksploatowanych typów pojazdów kolejowych, którego wzór znajduje się tutaj;
 • złożyć oświadczenie o posiadaniu aktualnych świadectw sprawności technicznej dla eksploatowanych pojazdów kolejowych, którego wzór znajduje się tutaj;
 • złożyć oświadczenie potwierdzające, że na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych zatrudnia pracowników spełniających warunki określone w ustawie i wydanych na jej podstawie przepisach, którego wzór znajduje się tutaj;
 • złożyć wykaz przepisów wewnętrznych, określających warunki techniczne oraz zasady i wymagania związane z utrzymaniem i eksploatacją pojazdów kolejowych, którego wzór znajduje się tutaj;

Pamiętaj o tym, by złożone przez Ciebie dokumenty były właściwie podpisane, przez ustanowionego w sprawie pełnomocnika, którego pełnomocnictwo zostanie złożone wraz z wnioskiem, lub przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu zgodnie np. z Krajowym Rejestrem Sądowym.  Oświadczenia powinny zawierać daty ich podpisania.

Gdzie?

Wniosek możesz złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15, w siedzibie Centrali UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa) lub jednego z Oddziałów Terenowych UTK. Możesz również wysłać wniosek drogą pocztową.

Dokładne dane teleadresowe Oddziałów Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w interesującą Cię jednostkę.

Ile zapłacisz?

Przy składaniu wniosku o przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa dla przewoźnika kolejowego zwolnionego z obowiązku posiadania certyfikatu bezpieczeństwa zapłać 3500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych). Powyższa kwota to opłata, która jest wymagana do tego, by rozpocząć badanie wniosku o przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa.

W przypadku:

 • gdy jesteś wpisany do rejestru zabytków lub do inwentarza muzealiów i poruszasz się po infrastrukturze prowadząc na niej przewozy okolicznościowe pociągami „Retro”, zapłać 700 zł (słownie: siedemset złotych).
 • W przypadku, gdy wykonujesz przewozy po linii w celach rekreacyjno-wypoczynkowych, w tym koleją wąskotorową, zapłać 700 zł (słownie: siedemset złotych).

Opłaty z tytułu wydania świadectwa bezpieczeństwa powinieneś wnieść na konto Urzędu Transportu Kolejowego nr 47 1010 1010 0055 0022 3100 0000.  Jeśli chcesz dokonać opłat spoza Polski, to powinieneś je wnieść na konto nr PL47101010100055002231000000, SWIFT/BIC NBPLPLPW.

Jeśli w sprawie o przedłużenie świadectwa ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

 • dokumentu pełnomocnictwa;
 • dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Na rozpatrzenie wniosku o przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa będziesz czekał do 3 miesięcy. Decyzja zostanie wydana najpóźniej w ostatnim dniu ważności obecnego świadectwa bezpieczeństwa. Powinieneś jednakże pamiętać, że każda sprawa ma charakter indywidualny i faktyczny czas jej rozpatrzenia może wymagać dłuższego analizowania, dlatego zachęca się by z wnioskiem o przedłużenie świadectwa wystąpić np. na 4 miesiące przed upływem ważności dokumentu.

Powiązane usługi

Wydanie świadectwa bezpieczeństwa;

Zmiana świadectwa bezpieczeństwa;

Wygaśnięcie świadectwa bezpieczeństwa;

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1727 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (Dz. U. z 2015 r., poz. 1127);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2016 r., poz. 1827);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 września 2015 r. w sprawie warunków oraz trybu wydawania, przedłużania, zmiany i cofania autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1548);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.).

 

Powiązane informacjePolecamy

do góry