Nawigacja

➤ Certyfikat ECM

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Odnowienie ważności certyfikatu ECM

16 czerwca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011. Rozporządzenie to określa system certyfikacji ECM w odniesieniu do wszystkich kategorii pojazdów kolejowych.

W jakich przypadkach?

Wnioskującym o odnowienie ważności certyfikatu ECM może być podmiot, który posiada ważny certyfikat ECM i jest w stanie kontynuować w sposób systemowy, zdolność do zarządzania procesem utrzymania określonego pojazdu lub grupy pojazdów, za które jest odpowiedzialny.

Z uwagi na zmianę przepisów prawa europejskiego w zakresie wydawania certyfikatów ECM, Wnioskodawcy przy odnowieniu certyfikatu ECM wydanego w zakresie obejmującym wagony towarowe, mogą wystąpić również o rozszerzenie zakresu certyfikatu o inne kategorie pojazdów, dla których chcą pełnić funkcję ECM.

Odnowiony certyfikat ECM wydawany jest na okres do 5 lat i po jego upływie traci on swą ważność.

Kto?

Wnioskującym o przedłużenie ważności certyfikatu ECM może być dowolny podmiot posiadający już certyfikat ECM.

Co zrobić?

Powinieneś złożyć w terminie co najmniej czterech miesięcy przed  upływem terminu ważności  posiadanego certyfikatu ECM poprawnie wypełniony formularz wniosku o odnowienie certyfikatu. W przypadku rozszerzenia zakresu certyfikatu ECM o inne kategorie pojazdów we wniosku należy wskazać, że jest to odnowienie oraz zmiana/aktualizacja certyfikatu ECM.

Co przygotować?

By złożyć skutecznie wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu ECM powinieneś:

 • wypełnić poprawnie formularz wniosku, zgodnie z załącznikiem III (cz.1) Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2019/779 wraz z załączonymi dokumentami: kliknij tutaj;
 • załączyć do niego aktualną dokumentację Systemu Zarządzania Utrzymaniem;
 • wnieść opłatę, w sposób opisany w punkcie poniżej;
 • wypełnić listę kontrolną dotyczącą kryteriów zgodności z załącznikiem II do rozporządzenia Komisji (UE) nr 2019/779, którą znajdziesz tutaj;
 • złożyć dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem jego opłacenia (jeśli ustanowiłeś pełnomocnika), w sposób opisany w punkcie poniżej.

Formularz wniosku możesz wypełnić w formie elektronicznej lub pisemnej. Jednak weź pod uwagę, że forma elektroniczna jest bardziej czytelna dla nas i może ustrzec przed błędami.

Pamiętaj o tym, by złożone przez Ciebie dokumenty były właściwie podpisane.
Jeżeli występujesz w imieniu spółki prawa handlowego, to pamiętaj o obowiązujących zasadach reprezentacji.

Ważne jest również, że dokumenty składane do Urzędu powinny być w oryginale, a jeżeli składasz kopie dokumentów to muszą być one poświadczone przez radcę prawnego bądź adwokata ustanowionego pełnomocnikiem w postępowaniu. Kopie dokumentów mogą być również poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Gdzie?

Wniosek możesz złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15, w siedzibie Centrali UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa) lub jednego z Oddziałów Terenowych Urzędu.

Możesz również wysłać wniosek pocztą.

Dokładne dane teleadresowe Oddziałów Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w interesującą Cię jednostkę.

Wniosek można złożyć również za pośrednictwem platformy ePUAP. Pamiętaj jednak o tym, żeby dokumenty składane za pośrednictwem ePUAP były podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Ile zapłacisz?

Przy składaniu wniosku o odnowienie certyfikatu ECM należy wnieść opłatę w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). Powyższa kwota to tzw. opłata podstawowa, która jest wymagana do tego by rozpocząć badanie wniosku. Całkowita kwota, którą ostatecznie zapłacisz, uzależniona będzie od czasu i nakładu pracy, jaki zostanie poświęcony na jego analizę, o czym zostaniesz pisemnie w decyzji, w części dotyczącej opłaty. Opłata całkowita za odnowienie certyfikatu ECM będzie się mieścić w przedziale od 4 000,00 zł do 10 000,00 zł (słownie: od czterech tysięcy złotych do dziesięciu tysięcy złotych).

Opłaty z tytułu przedłużania ważności certyfikatu ECM wnieś na konto Urzędu Transportu Kolejowego nr 47 1010 1010 0055 0022 3100 0000.
Jeśli chcesz dokonać opłat spoza Polski, to powinieneś je wnieść na konto nr PL47101010100055002231000000, SWIFT/BIC NBPLPLPW.

Jeśli w sprawie o przedłużenie ważności certyfikatu ECM ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

 • dokumentu pełnomocnictwa;
 • dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Na rozpatrzenie wniosku o odnowienie certyfikatu ECM będziesz czekał do czterech miesięcy. Pamiętaj, że każda sprawa ma charakter indywidualny i faktyczny czas jej rozpatrzenia może być inny niż pierwotnie wskazany.

Miej również na uwadze, że jeżeli rozszerzysz zakres wniosku o inne rodzaje pojazdów niż wagony towarowe Prezes UTK może przeprowadzić audyt certyfikujący na terenie wnioskodawcy. Jeżeli podczas audytu pojawią się niezgodności, zostaniesz zobowiązany do działań naprawczych w celu ich usunięcia przed terminem upływu ważności poprzedniego certyfikatu.

Powiązane usługi

 • Zmiana certyfikatu ECM;
 • Wydanie nowego certyfikatu ECM;
 • Dobrowolna certyfikacja (dla podmiotów spełniających kryteria funkcji innych niż funkcja zarządzania);

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1043);
 • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011 (Dz. Urz. UE L 139 I z 27 maja 2019 r., s. 365, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (Dz.U. z 2017 r. poz. 901);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ((Dz.U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm,);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, Poz. 1330);
do góry