Nawigacja

Złóż roczne sprawozdanie z utrzymania za poprzedni rok kalendarzowy

W jakich przypadkach?

Jeżeli prowadziłeś działalność podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM) w całym poprzednim roku lub jego części, powinieneś złożyć sprawozdanie z utrzymania (raport ECM).

Kto?

Certyfikowany podmiot odpowiedzialny za utrzymanie wagonów towarowych.

Co zrobić?

Jeżeli w całym poprzednim roku kalendarzowym lub jego części wykonywałeś czynności związane z utrzymaniem wagonów towarowych, powinieneś w bieżącym roku przesłać sprawozdanie z utrzymania za rok poprzedni. Raport wyślij najpóźniej 30 czerwca. Liczy się data stempla pocztowego.

Co przygotować?

By skutecznie złożyć sprawozdanie z utrzymania:

  • zapoznaj się z wytycznymi sporządzenia raportu – kliknij tutaj;
  • sporządź raport zgodnie z wytycznymi.

Pamiętaj, by składany przez Ciebie raport był podpisany zgodnie z reprezentacją wskazaną w KRS lub CEIDG bądź przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika.

Gdzie?

Raport wyślij pocztą na adres Urzędu Transportu Kolejowego: Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

Raport możesz również złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego, w godzinach 8:15 – 16:15 od poniedziałku do piątku lub w jednym z Oddziałów Terenowych UTK.

Dane teleadresowe Oddziału Terenowego znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w i nteresująca Cię jednostkę.

Ile zapłacisz?

Złożenie raportu ECM jest bezpłatne.

Jeśli raport podpisał pełnomocnik, pamiętaj o złożeniu:

  • dokumentu pełnomocnictwa;
  • dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Złożenie raportu ECM nie uruchamia postępowania administracyjnego, jednak urzędnik może się z Tobą skontaktować w przypadku pytań lub wątpliwości co do zawartości raportu w terminie do końca sierpnia br.

Powiązane usługi

Brak.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1727 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827);
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., nr 187, Poz. 1330);
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 653/2007 (Dz. Urz. UE z 2011 r., L 122, poz. 22);
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE z 2013 r., L 121, poz. 8);
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do monitorowania, która ma być stosowana przez przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji bezpieczeństwa oraz przez podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (Dz. Urz. UE z 2012 r., L 320, poz. 8).Polecamy

do góry