Nawigacja

Statut Urzędu

STATUT URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Załącznik do Zarządzenia Nr 34 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 09 października 2013r. (poz. 65)

STATUT 

URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO


§ 1.

1. Urząd Transportu Kolejowego, zwany dalej „UTK”, jest centralnym urzędem administracji rządowej obsługującym Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego dalej „Prezesem”

2. UTK działa pod bezpośrednim kierownictwem Prezesa. 

3. Siedzibą UTK jest miasto stołeczne Warszawa. 

§ 2. 

1. Prezes kieruje UTK przy pomocy: dwóch Wiceprezesów, Dyrektora Generalnego, dyrektorów komórek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz dyrektorów oddziałów terenowych, o których mowa w § 3 ust. 2. 
 

2. Zakres czynności Wiceprezesów ustala Prezes. 

3. Prezes może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników UTK, do podejmowania decyzji w określonych sprawach w jego imieniu. 

§ 3.

 1. W skład UTK wchodzą następujące komórki organizacyjne: 
 

1) Biuro Prezesa; 

2) Biuro Administracyjno - Finansowe; 

3) Departament Praw Pasażerów; 

4) Departament Regulacji Rynku Kolejowego; 

5) Departament Nadzoru; 

6) Departament Bezpieczeństwa Kolejowego; 

7) Departament Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności; 

8) Kancelaria Główna; 

9) Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego; 

10) Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych; 

11) Wieloosobowe Stanowisko do spraw Obsługi Prawnej; 

12) Wieloosobowe Stanowisko do spraw Rozkładów Jazdy; 

13) Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Przeciwpożarowych; 

14) Rzecznik Prasowy; 

2. W skład UTK wchodzą również oddziały terenowe (TO) z siedzibą: 
 

1) w Warszawie; 

2) w Lublinie; 

3) w Krakowie; 

4) w Katowicach; 

5) w Gdańsku: 

6) we Wrocławiu; 

7) w Poznaniu. 

§ 4.

 Prezes określa w regulaminie organizacyjnym szczegółową organizację oraz zakres zadań komórek organizacyjnych i oddziałów terenowych, o których mowa w § 3. 

§ 5.

 Prezes może powoływać zespoły opiniodawcze lub doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel powołania, nazwę, skład osobowy oraz zakres i tryb ich działania. 

do góry