Nawigacja

Statut Urzędu

Statut Urzędu Transportu Kolejowego

Załącznik do zarządzenia nr 159 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2017 r. (MP poz. 1018)

§ 1.

1. Urząd Transportu Kolejowego, zwany dalej „UTK”, zapewnia obsługę Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego dalej „Prezesem UTK”.

2. UTK działa pod bezpośrednim kierownictwem Prezesa UTK.

3. Siedzibą UTK jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 2.

1. Prezes UTK kieruje UTK przy pomocy dwóch wiceprezesów, dyrektora generalnego oraz osób kierujących komórkami organizacyjnymi i oddziałami terenowymi, o których mowa w § 3.

2. Zakres czynności i podział zadań wiceprezesów ustala Prezes UTK.

3. Prezes UTK może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników UTK do podejmowania decyzji i innych czynności w określonych sprawach w jego imieniu.

§ 3.

1. W skład UTK wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Monitorowania i Bezpieczeństwa;

2) Departament Obsługi Prawnej;

3) Departament Personelu i Przepisów;

4) Departament Planowania i Nadzoru;

5) Departament Przewozów Pasażerskich;

6) Departament Regulacji Rynku;

7) Departament Techniki i Wyrobów;

8) Biuro Administracyjno-Informatyczne;

9) Biuro Dyrektora Generalnego;

10) Biuro Prezesa.

2. W skład UTK wchodzą również oddziały terenowe z siedzibami:

1) w Warszawie;

2) w Lublinie;

3) w Krakowie;

4) w Katowicach;

5) w Gdańsku;

6) we Wrocławiu;

7) w Poznaniu.

§ 4.

W skład UTK wchodzą także utworzone przez Prezesa UTK wieloosobowe i jednoosobowe stanowiska pracy.

§ 5.

W ramach komórek organizacyjnych i oddziałów terenowych, o których mowa w § 3, mogą być tworzone wydziały, zespoły zamiejscowe oraz wieloosobowe i samodzielne stanowiska pracy.

§ 6.

Prezes UTK może powoływać zespoły zadaniowe lub projektowe oraz zespoły lub rady opiniodawcze lub doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając ich nazwę, skład osobowy oraz zakres i tryb działania.

 - o -

Zarządzenie nr 159 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Transportu Kolejowego zostało opublikowane pod tym adresem.

do góry