Nawigacja

Jak rozpocząć postępowanie?

Jeżeli chcesz wszcząć postępowanie przed Rzecznikiem:

 • prześlij wniosek (wzór wniosku znajduje się tutaj) na adres elektroniczny: rzecznik@pasazer.gov.pl bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Rzecznik Praw Pasażera Kolei
przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa

 • złóż wniosek za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)

Możesz również przyjść osobiście do siedziby Urzędu Transportu Kolejowego, otrzymać formularz wniosku, wypełnić i złożyć go w kancelarii Urzędu. Jeżeli nie mieszkasz w Warszawie możesz również otrzymać wydrukowany formularz wniosku i następnie złożyć wniosek w sekretariatach Oddziałów Terenowych Urzędu Transportu Kolejowego. Dane adresowe Oddziałów dostępne są tutaj,

Pamiętaj, że warunkiem wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania jest podjęcie próby kontaktu z przedsiębiorcą będącym drugą stroną sporu (przewoźnikiem kolejowym, zarządcą infrastruktury kolejowej, właścicielem dworca, zarządzającym dworcem, sprzedawcą biletów lub operatorem turystycznym) i bezpośredniego rozwiązania sporu, np. na drodze postępowania reklamacyjnego. Rzecznika o pomoc możesz poprosić dopiero wtedy, gdy nie będziesz zadowolony ze sposobu załatwienia Twojej reklamacji przez przedsiębiorcę.

Twój wniosek powinien zawierać:

 • oznaczenie stron - podaj swoje dane: imię i nazwisko, adres oraz nazwę przedsiębiorcy,
 • dokładnie określone żądanie wraz ze wskazaniem przedmiotu sporu i jego wartości – napisz czego się domagasz i w związku z jakim zdarzeniem, na przykład zwrotu określonej sumy pieniędzy za niewykorzystany bilet, odszkodowania za opóźnienie pociągu, za utratę bagażu czy też zwrotu nienależnie naliczonej opłaty za brak ważnego biletu, wskaż konkretnie kwotę pieniężną, jakiej wypłaty domagasz się od przedsiębiorcy,
 • wskazanie rodzaju postępowania – Rzecznik rozwiązuje spory poprzez przedstawienie stronom propozycji jego rozwiązania, wystarczy więc, że wskażesz we wniosku, że domagasz się rozwiązania sporu w taki sposób,
 • opis okoliczności sprawy – napisz dokładnie, co się wydarzyło,
 • informacje na temat dotychczasowego przebiegu sporu pasażerskiego – opisz, jak przebiegał Twój kontakt z przedsiębiorcą i próby rozwiązania sporu,
 • kopie posiadanych przez Ciebie dokumentów potwierdzających informacje zawarte we wniosku – dołącz do wniosku wszystko to, co potwierdza przekazane informacje, na przykład kopie biletów, złożonej reklamacji, odpowiedzi przedsiębiorcy, kopię korespondencji pomiędzy Tobą a przedsiębiorcą, której dotyczy wniosek, jeżeli wniosek wnosi pełnomocnik, oryginał lub kopię pełnomocnictwa,
 • złóż we wniosku następujące oświadczenia:
 • oświadczenie o podjęciu próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu pasażerskiego wraz ze wskazaniem daty podjęcia próby kontaktu i bezpośredniego rozwiązania sporu pasażerskiego (na przykład dzień złożenia reklamacji do przewoźnika);
 • oświadczenie, że sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami nie jest w toku albo nie została już rozpatrzona przez Rzecznika albo inny właściwy podmiot, albo sąd - pamiętaj, że jeżeli w tej samej sprawie złożyłeś już wcześniej w sądzie pozew przeciwko przedsiębiorcy lub postępowanie w tej sprawie toczy się przed Rzecznikiem lub innym organem uprawnionym do polubownego rozwiązywania sporów Rzecznik będzie zobowiązany do odmowy rozpatrzenia sporu;
 • wskaż czy wyrażasz zgodę na doręczanie pism stronom postępowania i wymianę informacji pomiędzy stronami postępowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz podaj adres poczty elektronicznej. Jeżeli złożysz takie oświadczenie wymiana informacji pomiędzy Tobą a przedsiębiorcą i doręczanie pism Rzecznika będzie odbywało się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeżeli nie wyrazisz takiej zgody korespondencja będzie przekazywana w postaci papierowej przesyłką pocztową rejestrowaną.

Po uzupełnieniu wniosku nie zapomnij go podpisać. Postepowanie przed Rzecznikiem może być prowadzone w postaci elektronicznej. Oznacza to, że wystarczy, że podpiszesz papierową wersję wniosku i następnie prześlesz jego skan lub zdjęcie na adres Rzecznika. Możesz również podpisać wniosek wyłącznie przy użyciu klawiatury komputera.

Możesz skorzystać z wzoru wniosku dostępnego tutaj.

Jeżeli Twój wniosek nie będzie spełniał wskazanych wymagań Rzecznik poprosi Cię o jego uzupełnienie w terminie 7 dni.

Następnie Rzecznik zawiadomi Cię oraz przedsiębiorcę o wszczęciu postępowania i jednocześnie poprosi przedsiębiorcę o ustosunkowanie się do Twojego wniosku.

do góry