Nawigacja

Rejestr maszynistów - aplikacja

Informacje o Rejestrze maszynistów

Przewoźnicy kolejowi, zarządcy infrastruktury kolejowej, użytkownicy bocznic kolejowych oraz przedsiębiorcy zatrudniający osoby prowadzące pojazdy kolejowe są zobowiązani do terminowego przekazywania danych na temat osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem kolejowym. Dane te są zbierane w cyklach kwartalnych, a więc dane za kolejne kwartały należy przekazać odpowiednio w terminach do ostatniego dnia miesiąca następującego po każdym kwartale sprawozdawczym (tj. dane za IV kwartał 2016 r. - do 31 stycznia 2017 r., dane za I kwartał 2017 r. - do 30 kwietnia 2017 r., dane za II kwartał 2017 r. - do 31 lipca 2017 r., dane za III kwartał 2017 r. - do 31 października 2017 r., dane za IV kwartał 2017 r. - do 31 stycznia 2018 r.).

W celu zmniejszenia obciążenia pracą podmiotu oraz zapewnienia jednolitej formy przekazywania informacji powyższe dane należy wprowadzać za pomocą specjalnie w tym celu opracowanego narzędzia - aplikacji Rejestr maszynistów (zmodyfikowanej wersji Rejestru praw kierowania pojazdem kolejowym), znajdującej się na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego www.utk.gov.pl, w zakładce „Rejestry” - „Rejestr maszynistów” – „Logowanie do Rejestru maszynistów”.

Jednocześnie w związku z obowiązkiem informacyjnym prowadzącego pojazdy kolejowe wobec pracodawcy dotyczącym składania pisemnego oświadczenia o niewykonywaniu lub wykonywaniu czynności maszynisty albo prowadzącego pojazdy kolejowe, na rzecz więcej niż jednego przedsiębiorcy na podstawie art. 22ca ust. 1 ustawy Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wnosi o przekazywanie na bieżąco, również bezpośrednio za pomocą aplikacji Rejestr maszynistów - skanów oświadczeń przedłożonych przez prowadzących pojazdy kolejowe. Za wskazanym powyżej obowiązkiem zachodzi także konieczność przedkładania, w trakcie danego okresu sprawozdawczego danych o nowozatrudnionych pracownikach.

Wprowadzeniu do systemu przez przedstawicieli podmiotów podlegają zarówno oświadczenia o wykonywaniu na rzecz innego podmiotu czynności maszynisty, a także oświadczenia o niewykonywaniu na rzecz innego podmiotu czynności maszynisty albo prowadzącego pojazdy kolejowe. Równocześnie oświadczenia pracowników świadczących pracę u innych podmiotów zgodnie z art. 22ca ust. 4 ustawy należy przekazać do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Aby koordynator podmiotu miał możliwość przekazywania danych do Rejestru niezbędne jest uzyskanie praw dostępu, tj. loginu i hasła. Uzyskanie uprawnień do korzystania z aplikacji Rejestr maszynistów odbywa się po przedłożeniu oryginału upoważnienia dla koordynatora podmiotu, odpowiedzialnego za wprowadzenie oraz przekazywanie danych w systemie. Upoważnienie należy uzupełnić właściwymi danymi w miejscach oznaczonych czerwoną czcionką. Upoważnienie powinno zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu (zgodnie z treścią wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) oraz przesłane do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. 

Bieżące informacje na temat użytkowania Rejestru maszynistów znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu. Wszelkie wątpliwości oraz pytania związane z aplikacją proszę przekazywać na skrzynkę mailową: utk@utk.gov.pl lub telefonicznie pod nr tel.: +48 22 749 14 41.

Mając na względzie ułatwienie koordynatorom podmiotów korzystania z aplikacji poniżej zamieszczono także „Poradnik użytkownika aplikacji Rejestr maszynistów”.

Podstawa prawna:

Art. 13 ust. 1 pkt 6, ust. 1a pkt 6 lit. c, ust. 1a pkt 7 i 9, ust. 4,  art. 22ca ust. 1-5  ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1727 z późń. zm.).

Aktualne wzory wymaganych dokumentów.

do góry