Nawigacja

Reklamacje i rekompensata

W pociągu kategorii Express InterCity (EIC) nie było klimatyzacji lub 6-miejscowych przedziałów. Czy przysługuje Ci rekompensata?

Jechałeś pociągiem EIC? W pociągu nie było klimatyzowanego wagonu lub zamiast przedziału z sześcioma miejscami były przedziały ośmiomiejscowe? Złóż reklamację do PKP Intercity. Przewoźnik wypłaci rekompensatę w postaci bonu o wartości 25% należności za przejazd. UWAGA! Spółka zastrzega, że za każdym razem sprawy rozpatrywane są indywidualnie i w ramach decyzji handlowych.

Reklamacje można złożyć:

Reklamacja powinna zawierać:

1) nazwę oraz adres siedziby PKP Intercity;

2) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację;

3) załączoną kopię dokumentu dotyczącego zawarcia umowy przewozu (tj. bilet na przejazd) lub dane określone przez przewoźnika, pozwalające zidentyfikować zawartą umowę przewozu;

4) tytuł i uzasadnienie reklamacji;

5) kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego);

6) numer rachunku bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności;

7) podpis uprawnionego lub podróżnego – w przypadku reklamacji wnoszonej w formie pisemnej.

Do reklamacji mogą zostać załączone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia, w tym poświadczających uprawnienie do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów.

Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia wymaganych warunków, przewoźnik poprosi, abyś uzupełnił dokumentację w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie dokumentów spowoduje, że reklamacja nie zostanie rozpatrzona. Za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez przewoźnika uzupełnionej reklamacji.

Powiązane informacje

do góry