Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Potwierdzenia zgodności wyrobu z typem – procedura postępowania w zakresie nadzoru prowadzonego przez Prezesa UTK

24.12.2013

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego działając na podstawie art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym informuje, że z dniem 20 grudnia 2013 r. praktyka w zakresie sprawowanego nadzoru nad potwierdzaniem zgodności wyrobu z typem, będzie przebiegała w niżej opisany sposób:

  1. Podmiot wprowadzający do obrotu/eksploatacji wyrób/partię wyrobu, ma obowiązek pisemnie zawiadomić, właściwy terytorialnie Oddział Terenowy Urzędu Transportu Kolejowego (wykaz Oddziałów Terenowych), o zamiarze jego wprowadzenia - z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni kalendarzowych (wzór zawiadomienia). Wnioski złożone przed dniem 20 grudnia 2013 roku, a nierozpatrzone przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, należy traktować jako zawiadomienie o zamiarze wprowadzenia wyrobu/partii wyrobu do obrotu/eksploatacji. Jednocześnie ww. wnioski podlegają wskazanej procedurze nadzoru Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.
  2. Po otrzymaniu zawiadomienia Prezes Urzędu Transportu Kolejowego może podjąć decyzję o przeprowadzeniu kontroli bezpośrednio u producenta/wprowadzającego wyrób/partię wyrobu do eksploatacji.
  3. Po upływie 7 dni kalendarzowych od dnia powzięcia powyższej informacji przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, podmiot wprowadzający wyrób posiadający prawa do świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu, dokonuje samodzielnie czynności związanych z potwierdzeniem zgodności wyrobu z typem w oparciu o wymogi zawarte w świadectwie (np. odbiór techniczny, ocenę zgodności z typem lub potwierdzenie zgodności z typem). W przypadku dotychczasowych wniosków złożonych przed dniem 20 grudnia 2013 roku, a nierozpatrzonych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, termin 7 dni kalendarzowych liczony jest od daty złożenia pierwotnego wniosku do właściwego Oddziału Terenowego Urzędu Transportu Kolejowego.
  4. Podmiot wprowadzający wyrób dokonuje potwierdzenia zgodności wyrobu z typem, w tym dokumentuje przeprowadzoną ocenę zgodnie z załączonym wzorem formularza (wzór dokumentu potwierdzenia zgodności wyrobu z typem).
  5. Najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od dokonania oceny i wystawienia potwierdzenia zgodności wyrobu z typem, podmiot wprowadzający wyrób, przedkłada dokument właściwemu terytorialnie Oddziałowi Terenowemu Urzędu Transportu Kolejowego. Wystawione przez podmiot wprowadzający wyrób potwierdzenie zgodności z typem, uprawnia do przekazania wyrobu podmiotowi eksploatującemu, który również otrzymuje ww. potwierdzenie.
  6. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w każdej chwili może podjąć decyzję o przeprowadzeniu kontroli danego wyrobu w fazie jego eksploatacji u użytkownika wyrobu.

Jednocześnie informujemy, że:

  • opisany sposób postępowania - procedura ma zastosowanie wyłącznie w zakresie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, w których znalazła się adnotacja w zakresie potwierdzenia zgodności z typem prowadzonym pod nadzorem Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego,
  • wszystkie wnioski w zakresie nadzoru nad potwierdzeniem zgodności wyrobu z typem złożone przed dniem 20 grudnia 2013 roku, a nierozpatrzone  przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, podlegają opisanym zasadom postępowania nadzorczego,
  • wprowadzenie opisanego trybu postępowania – procedury ma na celu zwiększenie jakości oraz liczby kontroli wyrobów realizowanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego nie tylko w fazie wdrożeniowej, ale również  fizycznej - długotrwałej eksploatacji,
  • wprowadzenie opisanego trybu postępowania – procedury poprzedzone zostało dokonaniem przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego „Oceny znaczenia zmiany” (oceny ryzyka) oraz analizą dokonanej oceny przez zewnętrzną jednostkę oceniającą.
do góry