Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

NARUSZENIE ZBIOROWYCH INTERESÓW PRAW PASAŻERÓW PRZEZ PKP PLK S.A.

20.06.2013

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego po przeprowadzeniu z urzędu postępowania w sprawie nałożenia na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie kary pieniężnej za naruszenie zakazu stosowania bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym, w dniu 20 czerwca br. nałożył na zarządcę infrastruktury karę pieniężną w wysokości 452 080,00 zł płatną do budżetu państwa.

Praktyki, za które ukarano zarządcę infrastruktury dotyczyły nieprawidłowego realizowania obowiązku udzielania pasażerom informacji o kursowaniu pociągów (w tym przekazywania informacji wprowadzających w błąd pasażerów) na terenie stacji zarządzanych przez PLK, na których nastąpił montaż nowego systemu zapowiedzi słownych lub wyświetlaczy, tzw. Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP).
W toku postępowania Prezes UTK ustalił, że zarządca infrastruktury nie zapewnił pasażerom właściwej informacji pasażerskiej. Informacje dotyczące przyjazdów i odjazdów pociągów oraz wszelkich odstępstw od rozkładu jazdy udzielane pasażerom za pomocą SDIP wprowadzały pasażerów w błąd, a w konsekwencji prowadziły do ich dezinformacji (m.in. na stacjach Warszawa Stadion, Warszawa Zachodnia, Warszawa Wschodnia, Kraków Główny).

W skargach, które wpłynęły do Prezesa UTK podróżni wskazywali, że zostali wprowadzeni w błąd informacjami, które nie były zbieżne ze stanem faktycznym. O tym, że czekają na niewłaściwym peronie lub wsiedli do nieodpowiedniego pociągu dowiadywali się często dopiero po jego odjeździe.

Ponadto kara obejmuje również praktykę przekazywania informacji głosowych niespójnych z informacjami zamieszczonymi na wyświetlaczach (na stacjach kolejowych Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia).
 

do góry