Nawigacja

Aktualności

Obowiązek sporządzania wewnętrznych planów awaryjnych dla stacji rozrządowych, które uczestniczą w przewozie towarów niebezpiecznych

13.02.2023

Stacje rozrządowe, przez które przewożone są towary niebezpieczne muszą posiadać wewnętrzne plany awaryjne. Opracowanie planów ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa i ograniczeniu do minimum skutków ewentualnego niebezpiecznego zdarzenia.

Wewnętrzne plany awaryjne powinny być sporządzone dla stacji rozrządowych, które uczestniczą w przewozie towarów niebezpiecznych.  Stacjami rozrządowymi są również stacje bez górki rozrządowej, na których odbywa się rozrządzanie wagonów. Innymi słowy obowiązek sporządzenia wewnętrznego planu awaryjnego dotyczy także stacji, na których prowadzony jest rozrząd płaski lub z wykorzystaniem torów pochylniowych.  

Plan ten należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w wytycznych IRS 20201 (wcześniej karta UIC 201). Ponadto powinien on zostać zatwierdzony i przyjęty do stosowania. Oznacza to, że pracownicy stacji rozrządowej powinni być z nim zaznajomieni, w tym powinni mieć świadomość obowiązków, które wynikają dla nich z opisanego planu.  

Uwzględniając, że niebezpieczne zdarzenie może wymagać interwencji wyspecjalizowanych służb, podczas przygotowania i aktualizacji planu należy skonsultować się z właściwymi służbami ratowniczymi i odpowiednimi organami administracji publicznej. Karta IRS 20201 wskazuje także na potrzebę aktualizowania planów oraz okresowego sprawdzania skuteczności zawartych w nim procedur.

Opracowanie wewnętrznego planu awaryjnego dla stacji rozrządowych oraz jego zgodność z obowiązującymi wymaganiami, w tym zawartymi w wytycznych IRS 20201 podlega kontroli Prezesa UTK. Urząd Transportu Kolejowego prosi o weryfikację, czy we wszystkich wymaganych przypadkach opracowane zostały wewnętrzne plany awaryjne oraz czy odpowiadają one wymaganiom. Opracowanie planów ma służyć przede wszystkim zapewnieniu bezpieczeństwa i ograniczeniu do minimum skutków ewentualnego niebezpiecznego zdarzenia.

Za niesporządzenie lub sporządzenie niezgodnie z przepisami RID planu awaryjnego dla stacji rozrządowej przepisy przewidują karę pieniężną w wysokości 5 000 zł.

 

Odwołania prawne:

Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 992),

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2147),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2019 r. w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli (Dz. U. z 2019 r. poz. 2302).

do góry