Nawigacja

Aktualności

Rusza Krajowy Rejestr Maszynistów i Prowadzących Pojazdy Kolejowe (aktualizacja z 8 grudnia 2022 r.)

08.12.2022

Ośrodki szkolenia, przewoźnicy, zarządcy infrastruktury, podmioty wydające prawa kierowania oraz ośrodki medycyny pracy powinny do 3 stycznia 2023 r. przekazać wszystkie niezbędne dane do Krajowego Rejestru Maszynistów i Prowadzących Pojazdy Kolejowe. Forma przekazania danych została określona w Komunikacie nr 3 Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z 21 listopada 2022 r.

Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym powołała nowy rejestr: Krajowy Rejestr Maszynistów i Prowadzących Pojazdy Kolejowe prowadzony przez Prezesa UTK na portalu maszynista.gov.pl. Podmioty rynku kolejowego, które zatrudniają osoby na tych stanowiskach oraz ośrodki szkolące maszynistów i kandydatów na maszynistów, zostały zobowiązane do przekazania do 3 stycznia 2023 r. niezbędnych danych, które zasilą rejestr.

Sposób prowadzenia rejestru reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2022 r. w sprawie krajowego rejestru maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe, które wchodzi w życie 1 stycznia 2023 r., w tym zasady wprowadzania, aktualizacji, zmiany, udostępniania i usuwania danych. Określa również wymagania techniczne i jakościowe. Rejestr będzie prowadzony w formie zbiorów danych zapisywanych i gromadzonych w formie elektronicznej. Jego obsługę zapewni system informatyczny wyposażony m.in. w funkcjonalność umożliwiającą sporządzanie wydruków dokumentów (świadectw maszynisty, praw kierowania, upoważnień do wykonywania czynności na stanowisku kolejowym). Dzięki odpowiednim zabezpieczeniom przed wprowadzaniem zmian, uzupełnień i usuwaniem danych z rejestru przez osoby nieuprawnione zapewni on zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego.

Rozporządzenie wprowadza kategorię tzw. „podmiotu obowiązanego”, na którym będzie spoczywał obowiązek przekazywania danych do rejestru. Zostały one wymienione w art. 25x ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym. Są to:

  • ośrodki szkolenia maszynistów i kandydatów na maszynistów,
  • przewoźnicy kolejowi i zarządcy infrastruktury,
  • podmioty uprawnione do wydania prawa kierowania pojazdem kolejowym,
  • podmioty uprawnione do przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na maszynistów, maszynistów lub prowadzących pojazdy kolejowe.

Wniosek o uprawnienia administratora

Bardzo istotne jest wyznaczenie administratora przez każdy podmiot obowiązany, a następnie wystąpienie do Prezesa UTK o nadanie administratorowi dostępu do rejestru. Rolą administratora będzie nadawanie lub cofanie uprawnień osobom w swojej organizacji (tzw. „upoważnionym pracownikom”) w zakresie sposobu przetwarzania danych w rejestrze.

Wzór wniosku o nadanie dostępu do rejestru jest dostępny na stronie UTK. Wniosek podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu zawartymi we wpisie do KRS/CEIDG będzie można wysłać do UTK elektronicznie za pomocą platformy ePUAP lub w tradycyjnej formie pocztą, po wydrukowaniu.

Prosimy nie wysyłać wniosków pocztą elektroniczną!

Jeśli złożony wniosek będzie zawierał braki lub wymagał wyjaśnień, do podmiotu wnioskującego zostanie wysłane stosowne wezwanie.

Dostęp do systemu będzie możliwy za pośrednictwem portalu maszynista.gov.pl, a logowanie odbywać się będzie za pomocą:

Ważne

Użytkownicy nie będą potrzebowali żadnych innych danych logowania (loginu, hasła).

  • profilu zaufanego (login.gov.pl),
  • podpisu kwalifikowanego,
  • e-dowodu.

Poza profilem prywatnym administrator uzyska również dostęp do profilu przedsiębiorstwa. Możliwość wybrania tego profilu z listy rozwijalnej w panelu górnym ekranu pojawi się na liście po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku (będzie oznaczony nazwą przedsiębiorstwa).  Przełączenie na profil firmowy pozwoli administratorowi udzielać dostępu do rejestru kolejnym pracownikom organizacji w określonym przez siebie zakresie. Będą oni logować się do systemu bez konieczności zakładania konta. Po nadaniu uprawnień po zalogowaniu na profil prywatny np. poprzez login.gov.pl, będzie można łatwo przełączyć się na profil służbowy.

Uwaga: w przypadku prawidłowo przekazanego wniosku nie będziemy wysyłać potwierdzenia nadania uprawnień administratora. Po uruchomieniu systemu każdy użytkownik będzie mógł sprawdzić, czy poza profilem prywatnym ma możliwość wyboru także profilu przedsiębiorstwa.

Dokładne informacje na temat sposobu logowania i pracy z systemem będą sukcesywnie publikowane w formie pytań i odpowiedzi („Q&A”).

Dane muszą być aktualne

Podmioty obowiązane musza dbać o aktualność i poprawność danych zawartych w rejestrze. Na odpowiednie zmiany w KREMiPPK będą maksymalnie 3 dni robocze od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego obowiązek wprowadzenia danych lub ich aktualizacji. System jest wyposażony w automatyczne reguły weryfikujące poprawność wprowadzanych danych.

Jak przekazywać dane

Uwaga:

Na portalu maszynista.gov.pl można już korzystać z generatora plików w wymaganym formacie JSON. Po uruchomieniu migracji będzie je można wczytać do systemu.  

Aby migrować dane trzeba posiadać dostęp do systemu.

Formę przekazania danych określa Załącznik nr 1 do Komunikatu nr 3/2022 Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie sposobu oraz formy przekazania przez przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury oraz podmioty zatrudniające prowadzących pojazdy kolejowe danych o zatrudnionych u nich maszynistach lub prowadzących pojazdy kolejowe (Dz. Urz. UTK z 2022 r. poz. 25). Dane można przekazać na dwa sposoby:

  • zaimportowanie pliku z danymi w formacie, który określa załącznik do komunikatu;
  • bezpośrednie wprowadzenie danych z wykorzystaniem interfejsu systemu teleinformatycznego.

Dostęp do swoich danych

Osoby, których dane będą zgromadzone w rejestrze, uzyskają do nich dostęp po zalogowaniu do systemu teleinformatycznego. Nie ma potrzeby samodzielnego zakładania konta: dostęp uzyska każdy posiadacz profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Konto będzie potrzebne m.in. w sytuacji, gdy maszynista, kandydat na maszynistę lub prowadzący pojazdy kolejowe będzie udostępniał swoje dane pracodawcy w celu realizacji umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

 

Projekt „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów” współfinansowany jest z Funduszy Europejskich ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Otrzymał dofinansowanie w kwocie 40 897 072,39 zł.

do góry