Nawigacja

Aktualności

Stacje pasażerskie jako obiekty infrastruktury usługowej – najczęściej zadawane pytania

09.08.2022

Stacje pasażerskie stanowią obiekty infrastruktury usługowej (OIU). Oprócz największego operatora – PKP S.A., stacjami pasażerskimi zarządzają także jednostki samorządu terytorialnego lub inne pomioty przez nie utworzone. W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zasad funkcjonowania tych obiektów, Urząd Transportu Kolejowego przygotował odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Jedną z najczęściej pojawiających się wątpliwości dotyczących OIU jest określenie na czym polega udostępnianie stacji pasażerskiej przewoźnikom kolejowym, a na czym pasażerom, a także rozstrzygnięcie kwestii związanych z zadaniami operatora stacji pasażerskiej.

Zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym udostępnianie stacji pasażerskiej przewoźnikom kolejowym na podstawie zawartej umowy pomiędzy przewoźnikiem a operatorem stacji polega na udostępnianiu powierzchni przeznaczonej do obsługi podróżnych. Na powierzchnię służącą odprawie podróżnych składa się poczekalnia, powierzchnia przed kasami, przejścia zapewnianiające dostęp do peronów z drogi publicznej lub dworca kolejowego, a także miejsca do umieszczania dodatkowych informacji dla podróżnych. W przypadku gdy operator obsługuje system sprzedaży biletów, system ten również podlega udostępnianiu na rzecz przewoźników kolejowych.

Czym innym jest natomiast udostępnianie stacji pasażerskiej pasażerom, które polega na umożliwieniu korzystania przez podróżnych ze stacji pasażerskiej. Zgodnie z przepisami ustawy operator stacji pasażerskiej zobowiązany jest zapewnić podróżnym nieodpłatną poczekalnię.

Do podstawowych obowiązków zarządzającego czynną stacją pasażerską należy sporządzenie:

  • statutu obiektu;
  • regulaminu korzystania ze stacji pasażerskiej przez podróżnych;
  • regulaminu dostępu do obiektu wraz z cennikiem (jeżeli zarządzający obiektem pobiera opłaty).

W przypadku infrastruktury nieczynnej operator powinien opracować statut, wskazując w nim, że obiekt ma nadany status infrastruktury nieczynnej.

Dla operatorów problematyczną kwestię stanowiło również określenie czy peron jest udostępniany w ramach OIU – stacji pasażerskiej. Zgodnie z załącznikiem nr 1 pkt 6 do ustawy perony kwalifikowane są jako część infrastruktury kolejowej, nie są więc udostępniane jako element OIU – stacji pasażerskiej.

Więcej informacji na temat udostępniania stacji pasażerskich znajduje się w poradniku Stacje pasażerskie jako obiekty infrastruktury usługowej – najczęściej zadawane pytania, który został zamieszczony na stronie UTK. Można również pobrać do druku plik PDF zawierający wszystkie tematy poradnika.

Podstawa prawna:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (Dz. Urz. UE. L 2012 Nr 343, str. 32).

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1043 z późn. zm.) – Rozdział 6a oraz załącznik 2 ust. 2 i 3 do ustawy.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2177 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie dostępu do obiektów infrastruktury usługowej i usług związanych z koleją (Dz. Urz. UE L 307 z 23 listopada 2017 r. str. 1).

Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007 str. 14, ze sprost.).

do góry