Nawigacja

Aktualności

Bezpłatne przejazdy pociągami dla obywateli Ukrainy / Безкоштовний проїзд потягом для громадян України

26.02.2022

Obywatele Ukrainy mogą odbywać nieodpłatne przejazdy w klasie 2 pociągami PKP Intercity kategorii ekonomicznych TLK i IC w komunikacji krajowej i międzynarodowej (do Czech, Niemiec, Austrii, Słowacji i Węgier). Przejazd odbywa się na podstawie określonych dokumentów. Bezpłatne przejazdy wprowadzają także inni przewoźnicy. Informacja będzie na bieżąco aktualizowana. --- Громадяни України можуть безкоштовно їздити потягами 2го класу PKP Intercity, економ класом TLK і IC по території Польщі. Проїзд можливий з паспортом громадянина України. Безплатний проїзд пропонують також інші перевізники. Постійно будемо актуалізувати інформацію.

текст українською мовою

Język migowy / Мова жестів

W Polsce funkcjonuje przewoźnik dalekobieżny PKP Intercity oraz kilku przewoźników uruchamiających pociągi w ruchu regionalnym i aglomeracyjnym. W wybranych pociągach obywatele Ukrainy mogą podróżować za darmo.

PKP Intercity

Do 31 maja 2022 roku obywatele Ukrainy mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów pociągami PKP Intercity zgodnie z poniższymi zasadami.
Zasady przejazdów na terytorium Polski
1. Z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać wyłącznie obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę 24.02.2022 r. lub później i zaliczają się do poniższych grup:

 • dzieci i młodzież do lat 18,
 • kobiety (bez względu na wiek),
 • mężczyźni powyżej 60. roku życia,
 • mężczyźni w wieku 18–60 lat, którzy są osobami z niepełnosprawnością lub osobami o ograniczonej sprawności ruchowej.

Poniższe zasady dotyczą przewozu wyłącznie ww. osób.
2. Obywatele Ukrainy mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów w klasie 2 pociągów TLK i IC w wagonach z miejscami do siedzenia.
3. Obywatel Ukrainy może skorzystać z bezpłatnych przejazdów, pod warunkiem że pobierze nieodpłatny bilet dodatkowy oraz okaże:

 • paszport, który potwierdza przekroczenie granicy 24.02.2022 r. lub później, albo
 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna, studencka itd.) oraz
  • Powiadomienie o nadaniu numeru PESEL, lub
  • bilet kolejowy na przejazd z Ukrainy do Polski, lub
  • Poświadczenie dla obywatea Ukrainy w cely wydania biletu kolejowego.

4. Do bezpłatnych przejazdów uprawnione są także ukraińskie dzieci i młodzież do lat 18, które nie mają żadnych dokumentów uprawniających je do bezpłatnych przejazdów, a podróżują z osobami uprawnionymi do takich przejazdów. W takim przypadku dzieci i młodzież korzystają z bezpłatnych przejazdów na podstawie dokumentów osób z którymi jadą.

5. Mężczyźni w wielu 18–60 lat, którzy są osobami z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej oprócz dokumentów wskazanych powyżej muszą okazać także dokumenty potwierdzające niepełnosprawność (ważne są także ukraińskie dokumenty). Z obowiązku tego zwolnione są osoby o widocznej niepełnosprawności.

6. W Powiadomieniu o nadaniu numeru PESEL musi być wpisane ukraińskie obywatelstwo oraz „UKR” w oznaczeniu statusu cudzoziemca.

7. Bilet z Ukrainy do Polski musi być wydany na przejazd 24.02.2022 roku lub później. Do bezpłatnego przejazdu uprawnia on osobę, której imię i nazwisko jest wpisane na bilecie oraz osoby, które z nią podróżują na podstawie tego biletu. Bilet może być wydrukowany lub okazany na urządzeniu mobilnym.

8. Poświadczenia dla obywatela Ukrainy w celu wydania biletu kolejowego wydają punkty recepcyjne. Poświadczenie musi być wypełnione czytelnie i w sposób trwały, zgodnie ze wskazaniami rubryk oraz musi być potwierdzone przez wystawcę czytelnym odciskiem pieczęci, podpisem i datą. Z poświadczenia musi wynikać, kiedy obywatel Ukrainy przekroczył granicę – musi to być 24.02.2022 roku lub data późniejsza. Poświadczenia podrobione, przerobione, nienależące do okaziciela, wystawione osobom nieuprawnionym, nieprawidłowo wystawione, z dopiskami lub zniszczone w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych są nieważne.

9. Przewóz rzeczy i zwierząt jest nieodpłatny i nielimitowany – można przewieźć więcej rzeczy i zwierząt, niż określają to nasze przepisy.

10. Nieodpłatne bilety dodatkowe w komunikacji krajowej można nabyć w kasie biletowej lub w pociągu na ogólnych zasadach, tj. w przypadku przejazdu pociągami:

 • TLK, IC z obowiązkową rezerwacją miejsc - tylko, gdy w pociągach tych będą wolne miejsca do siedzenia,
 • TLK, IC bez obowiązkowej rezerwacji miejsc - z rezerwacją lub bez niej.

11. Brak ważnego biletu należy zgłosić na ogólnych zasadach, tj. w przypadku pociągów:

 • TLK, IC z obowiązkową rezerwacją miejsc - przed wejściem do pociągu,
 • TLK, IC bez obowiązkowej rezerwacji miejsc - przed wejściem albo niezwłocznie po wejściu do pociągu.

12. W przypadku odprawy w pociągu nie są pobierane opłaty dodatkowe.

13. W przypadku przejścia do klasy 1 należy opłacić różnicę między ceną biletu w klasie 1 i 2, obliczoną z zastosowaniem opłat normalnych.

14. W przypadku przejścia z pociągu TLK lub IC do pociągu EIC lub EIP należy kupić nowy bilet.

15. Jeśli obywatel Ukrainy uprawniony do bezpłatnego przejazdu kupił odpłatny bilet na przejazdy pociągami TLK i IC w klasie 2, to może go zwrócić bez potrąceń lub wymienić na nieodpłatny bilet dodatkowy.

Zasady przejazdów w komunikacji międzynarodowej

16. Z bezpłatnych przejazdów można skorzystać przy przejazdach do Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii lub na Węgry (tylko klasa 2 wagony z miejscami do siedzenia).

17. W przypadku przejazdów za granicę obowiązują te same zasady co w przypadku przejazdów po Polsce z poniższymi wyjątkami:

 • Na przejazd za granicę należy pobrać nieodpłatny bilet dodatkowy:
  - do stacji za granicą, na których zatrzymują się nasze pociągi, lub
  - do ostatniej stacji w Polsce.
 • Nieodpłatne bilety dodatkowe w komunikacji międzynarodowej można nabyć wyłącznie w kasach biletowych, które prowadzą sprzedaż biletów międzynarodowych.
 • W przypadku przejazdu pociągami międzynarodowymi 40476 Nightjet relacji Budapeszt - Wrocław – Berlin i 40457 Nightjet relacji Berlin - Wrocław – Budapeszt, nieodpłatny bilet dodatkowy można pobrać tylko do ostatniej stacji w Polsce.

18. Przejazd za granicą odbywa się na podstawie paszportu lub dokumentu tożsamości potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie, zgodnie z zasadami kolei zagranicznej.

19. W pociągu nr 67/68 relacji Kijów-Warszawa-Kijów honorowane są bilety internetowe zakupione na stronie Kolei Ukraińskich i okazywane na ekranie urządzenia elektronicznego (np. telefonie).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie PKP Intercity.

 

Infolinia PKP Intercity w języku ukraińskim

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z konsultantami, którzy odpowiedzą na Państwa pytania i udzielą aktualnych informacji o usługach PKP Intercity.

+48 22 473 00 86  - Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

800 033 022 – darmowa infolinia dla wszystkich operatorów krajowych

Numery dostępne są w godzinach 8:00 – 20:00, 7 dni w tygodniu.

Przewoźnicy regionalni i aglomeracyjni

Bezpłatne przejazdy dla obywateli Ukrainy wprowadzili przewoźnicy regionalni i aglomeracyjni:

 • Arriva RP - przejazdy pociągami przewoźnika są bezpłatne dla obywateli Ukrainy. Podróż będzie realizowana na podstawie ważnego paszportu potwierdzającego obywatelstwo;
 • Koleje Dolnośląskie – przewoźnik wprowadził do 1 kwietnia darmowe przejazdach dla wszystkich obywateli ukraińskich. Każdy pasażer Kolei Dolnośląskich z obywatelstwem ukraińskim otrzyma tzw. bilet zerowy;
 • Koleje Małopolskie – do odwołania z nieodpłatnych przejazdów pociągami Kolei Małopolskich mogą korzystać obywatele Ukrainy tj:
  - dzieci i młodzież do 18 roku życia,
  - kobiety – bez względu na wiek,
  - mężczyźni po 60 roku życia,
  - mężczyźni między 18, a 60 rokiem życia, którzy są osobami z niepełnosprawnością lub osobami o ograniczonej sprawności ruchowej.
  Aby skorzystać z bezpłatnego przejazdu, podczas podróży należy okazać:
  - ważny paszport, potwierdzający przekroczenie granicy (zarówno polskiej, jak i innego państwa UE) od 24 lutego 2022 r. albo
  - dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (np. dowodu osobistego, prawa jazdy, legitymacji szkolnej, studenckiej itd.) wraz z powiadomieniem o nadaniu numeru PESEL, wydanym po 24 lutego 2022 r.
  Nieodpłatny bilet osoby uprawnione mogą otrzymać od obsługi w pociągu.
 • Koleje Mazowieckie - do 30 czerwca 2022 r. obywatele Ukrainy mogą bezpłatnie jeździć pociągami „Kolei Mazowieckich – KM”. Dokumentami poświadczającymi uprawnienie obywateli Ukrainy do nieodpłatnych przejazdów są:
  - ukraiński paszport, który potwierdza przekroczenie granicy polskiej lub innego państwa Unii Europejskiej po 24 lutym 2022 r. lub
  - dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna, studencka itd.) okazywany wraz z powiadomieniem o nadaniu numeru PESEL, wydanym po 24 lutego 2022 r., na którym jest wpisane obywatelstwo ukraińskie.
  Bezpłatne przejazdy można realizować także autobusami KM uruchamianymi na odcinku stacja Modlin - Lotnisko Modlin, na podstawie wydanych w autobusie nieodpłatnych biletów. Nieodpłatne przejazdy nie obowiązują w pociągu Słoneczny i Słoneczny bis.
 • Koleje Śląskie – do 31 maja 2022 r. do nieodpłatnych przejazdów pociągami Kolei Śląskich uprawnie są niżej wymienione osoby, które przekroczyły granicę ukraińsko – polską od 24 lutego 2022 r. i posiadają obywatelstwo ukraińskie:
  - dzieci i młodzież do lat 18;
  - kobiety (bez względu na wiek);
  - mężczyźni powyżej 60. roku życia;
  - mężczyźni w wieku 18-60 lat z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej.
  Przy korzystaniu z bezpłatnych przejazdów obywatel Ukrainy musi okazać:
  - paszport, który potwierdza przekroczenie granicy (zarówno granicy polskiej jak i innego państwa Unii Europejskiej) 24.02.2022 r. lub później, lub
  - dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna, studencka itd.) wraz z powiadomieniem o nadaniu numeru PESEL, wydanym po 24.02.2022 r., na którym jest wpisane obywatelstwo ukraińskie;
 • Koleje Wielkopolskie - do 31 maja 2022 roku obywatele Ukrainy mogą nieodpłatnie korzystać z przejazdów wszystkimi pociągami Kolei Wielkopolskich. Bezpłatne przejazdy przysługują kobietom, dzieciom i młodzieży do 18 roku życia, mężczyznom powyżej 60 roku życia oraz mężczyznom (w wieku od 18 do 60 lat) z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej. Podczas podróży należy okazać:
  - paszport, który potwierdza przekroczenie granicy 24 lutego 2022 r. lub później (zarówno granicy polskiej jak i innego państwa Unii Europejskiej) lub
  - dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna, studencka itd.) wraz z powiadomieniem o nadaniu numeru PESEL.
 • Łódzka Kolej Aglomeracyjna – od 1 maja do odwołania do bezpłatnych przejazdów pociągami kategorii ŁKA oraz ŁKA Sprinter na podstawie nieodpłatnych biletów wydawanych w kasach biletowych lub u obsługi pociągu na przejazd w jedną stronę uprawnieni będą obywatele Ukrainy po okazaniu:
  - ukraińskiego paszportu, z którego wynika, przekroczenie granicy (polskiej lub innego państwa Unii Europejskiej) po 24 lutego 2022 r. lub
  - innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja studencka) wraz z jednym z poniższych dokumentów:
  - potwierdzeniem nadania numeru PESEL lub
  - „Poświadczeniem dla Obywateli Ukrainy w celu wydania biletu kolejowego”, które jest wydawane przez Urząd Wojewódzki. Poświadczenie musi być wypełnione w sposób czytelny i trwały, zgodnie ze wskazaniami rubryk oraz potwierdzone przez wystawcę czytelnym odciskiem pieczęci (stempla), podpisem i datą.
 • PKP SKM w Trójmieście – do 31 maja 2022 r. dzieci i młodzież do 18. roku życia, kobiety w każdym wieku, mężczyźni powyżej 60. roku życia i mężczyźni (w wieku 18-60 lat) z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej - posiadający obywatelstwo ukraińskie mogą realizować bezpłatne przejazdy wszystkimi pociągami PKP SKM na podstawie darmowego biletu na przejazd, który można otrzymać u kierownika pociągu lub kontrolera biletów.
  Dokumentami potwierdzającymi możliwość nieodpłatnego przejazdu to:
  - paszport, który potwierdza przekroczenie granicy po 24 lutego 2022 r. albo
  - dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wraz z powiadomieniem o nadaniu numeru PESEL.
 • POLREGIO – do 31 maja 2022 r. uchodźcy z Ukrainy, posiadający obywatelstwo ukraińskie mogą odbywać nieodpłatne przejazdy pociągami REGIO i interREGIO w komunikacji krajowej na podstawie nieodpłatnego biletu na przejazd, który można otrzymać bezpośrednio u obsługi pociągu. Do bezpłatnych przejazdów uprawnienie są niżej wymienione osoby:
  - dzieci i młodzież do 18. roku życia,
  - kobiety w każdym wieku,
  - mężczyźni powyżej 60. roku życia
  - mężczyźni (w wieku 18-60 lat) z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej.
  Dokumentami potwierdzającymi możliwość nieodpłatnego przejazdu są:
  - paszport, który potwierdza przekroczenie granicy po 24 lutego 2022 r., lub
  - dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wraz z powiadomieniem o nadaniu numeru PESEL.
 • SKM Warszawa – osoby legitymujące się dokumentem potwierdzającym obywatelstwo Ukrainy mogą podróżować za darmo komunikacja miejską Warszawskiego Transportu Publicznego (w 1 i 2 strefie biletowej, w tym pociągami SKM Warszawa);
 • Warszawska Kolej Dojazdowa -  do 30 czerwca 2022 r. obywatele Ukrainy mogą korzystać z nieodpłatnych przejazdów pociągami Warszawskiej Kolei Dojazdowej, pod warunkiem, że podczas kontroli biletów zostanie okazany::
  - paszport, który potwierdza przekroczenie granicy (zarówno granicy polskiej jak i innego państwa Unii Europejskiej) 24.02.2022 r. lub później, albo
  - dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna, studencka itd.) wraz z powiadomieniem o nadaniu numeru PESEL wydane po 24 lutego 2022 r., na którym jest wpisane obywatelstwo ukraińskie.
   
  Oosby uprawnione powinny pobrać bilet "Przejazd obywatela Ukrainy" w kasie biletowej lub w stacjonarnych automatach biletowych zainstalowanych na wszystkich stacjach/przystankach WKD.

Mężczyźni z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej podczas przejazdów wybranymi pociągami regionalnymi (wskazanymi powyżej) są zobowiązani do okazania dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – osoby o widocznej niepełnosprawności zwolnione są z tego obowiązku.

Informacje o pociągach specjalnych dla uchodźców publikowane są na bieżąco przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w serwisie Portal Pasażera – zakładka „Bezpłatne pociągi dla UA”: https://portalpasazera.pl/Ukraina

Najpopularniejsze wyszukiwarki pociągów zostały udostępnione także w ukraińskiej wersji językowej:

- Portal Pasażera – link: https://portalpasazera.pl/ua/Ukraina

- Rozkład-PKP.pl - https://rozklad-pkp.pl/ua

 

Informacje będziemy na bieżąco aktualizować. Ostatnia aktualizacja (4. 05. 2022).

 

Język migowy / Мова жестів

Безкоштовний проїзд потягом для громадян України

PKP Intercity ПКП Інтерсіті

Подорожі громадян України з 1 по 31 травня 2022 року

Повідомляємо, що з 1 по 31 травня 2022 року громадяни України зможуть користуватися безкоштовним проїздом у наших поїздах відповідно до наступних правил.

Правила оформлення громадян України у внутрішньому сполученні

В подальшому при згадуванні в тексті громадян України, слід розуміти осіб, зазначених у пункті 1.

безкоштовний додатковий квиток можна придбати лише до кінцевої станції в Польщі.

 1. На безкоштовний проїзд мають право лише громадяни України, які перетнули кордон 24.02.2022 або пізніше та належать до наступних груп:
  • діти та підлітки до 18 років,
  • жінки (незалежно від віку),
  • чоловіки старше 60 років,
  • чоловіки (віком від 18 до 60 років), з інвалідністю або обмеженою рухливістю.
 2. Громадяни України можуть скористатися безкоштовним проїздом у 2 класі поїздів TLK та IC у вагонах із сидіннями.
 3. Громадянин України може скористатися безкоштовним проїздом за умови отримання безкоштовного додаткового квитка та пред'явлення:
  • паспорта, що підтверджує перетин кордону 24.02.2022 р. або пізніше, або
  • документа з фотографією, що підтверджує особу (посвідчення особи, водійські права, шкільний, студентський квиток тощо) a також:
   • Повідомлення про присвоєння номера PESEL, або
   • проїздний квиток з України до Польщі, або
   • Довідку на оформлення громадянином України квитка на поїзд.
 4. Українські діти та підлітки віком до 18 років, які не мають жодних документів, що дають право на безкоштовний проїзд та подорожують з особами, які мають право на такі поїздки, також мають право на безкоштовний проїзд. Зазначені діти та підлітки користуються безкоштовним проїздом на підставі документів осіб, з якими вони подорожують.
 5. Чоловіки (віком від 18 до 60 років), з інвалідністю або обмеженою рухливістю, крім документів, зазначених у пункті 3, додатково зобов'язані пред'явити документ, що підтверджує інвалідність (дійсні також українські документи) – люди з видимою інвалідністю звільняються від цього обов'язку.
 6. У Повідомленні про надання номера PESEL необхідно вказати громадянство України та вказати статус іноземця «UKR».
 7. Квиток з України до Польщі має бути оформлений 24.02.02.2022 або пізніше. Він дає право особі, чиє ім'я та прізвище вказано у квитку, та особам, які подорожують з ним на підставі цього квитка, на безкоштовний проїзд. Квиток можна роздрукувати або пред'явити на мобільному пристрої.
 8. Посвідчення громадянину України з метою оформлення залізничного квитка видаються пунктами прийому. Довiдка має бути заповнена розбірливо та незмивно, відповідно до вказівок, і має бути схвалена емітентом, розбірливим штампом, підписом і датою. У довідці має бути зазначено, коли громадянин України перетнув кордон – це має бути 24.02.2022 або пізніше Підроблені, фальсифіковані та ненаявні сертифікати, видані неуповноваженим особам, оформлені неправильно, з помітками або пошкоджені до такої міри, що неможливо прочитати дані, є недійсними.
 9. Перевезення вантажів та тварин безкоштовне і необмежене – можна перевозити більше речей та тварин, ніж зазначено в наших правилах.
 10. Безкоштовні додаткові квитки у внутрішньому сполученні можна придбати в касі або в поїзді на загальних умовах, тобто у разі проїзду потягами:
  • TLK, IC з обов'язковим резервуванням місць – лише за наявності вільних місць у цих поїздах,
  • TLK, IC без обов'язкового бронювання місць – з резервуванням або без нього.
 11. Про відсутність дійсного квитка необхідно повідомити на загальних умовах, тобто у випадку поїздів:
  • TLK, IC з обов'язковим резервуванням місць - перед посадкою в поїзд,
  • TLK, IC без обов'язкового бронювання місць - перед посадкою або відразу після посадки в поїзд.
 12. У разі реєстрації в поїзді ми не стягуємо додаткову плату.
 13. У разі зміни на 1 клас Ви повинні сплатити різницю між ціною квитка в класах 1 і 2, розраховану за звичайними тарифами.
 14. У разі пересадки з поїзда TLK або IC на поїзд EIC або EIP необхідно купити квиток.
 15. Якщо громадянин України, який має право на безкоштовний проїзд, придбав платний квиток на поїзди TLK та IC 2 класу, про який йдеться в цій постанові, він може повернути його без відрахувань або обміняти на безкоштовний додатковий квиток. Квитки на перевезення, видані цим особам, також повинні бути повернуті без відрахування. Правила оформлення громадян України у міжнародному сполученні
 16. Можна скористатися безкоштовним проїздом до Німеччини, Чехії, Словаччини, Австрії або Угорщини (тільки вагони 2-го класу з місцями для сидіння).
 17. У випадку поїздок за кордон застосовуються ті ж самі правила, що й у випадку поїздок по Польщі, за наступними винятками:
  • Для виїзду за кордон необхідно придбати безкоштовний додатковий квиток:
   • до станцій за кордоном, де зупиняються наші поїзди, або
   • до кінцевої станції в Польщі,
  • Безкоштовні додаткові квитки на міжнародні перевезення можна придбати тільки в касах, які продають міжнародні квитки.
  • У разі проїзду в міжнародних поїздах:
   • 40476 Nightjet Будапешт – Вроцлав – Берлін,
   • 40457 Nightjet Берлін – Вроцлав – Будапешт
 18. Виїзд за кордон здійснюється на підставі паспорта або документа, що посвідчує особу, що підтверджує громадянство України, відповідно до правил іноземних залізниць.
 19. У поїзді No 67/68 за маршрутом Київ - Варшава - Київ приймаються онлайн-квитки, придбані на сайті Укрзалізниці та пред'явленні на екрані електронного пристрою (наприклад, телефону).

Гаряча лінія PKP Intercity українською мовою.

Міжміська гаряча лінія PKP Intercity

Заохочуємо зв’язатися з консультантами по телефону, які дадуть відповідь на ваші запитання та нададуть актуальну інформацію про послуги PKP Intercity.

+48 22 473 00 86  - Вартість підключення відповідає тарифу оператора

 800 033 022  - безкоштовна гаряча лінія для всіх польських операторів

Номери доступні з 8:00 до 20:00, 7 днів на тиждень

 

Інформацію про поїзди для біженців публікує PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. на сайті пасажирського порталу - вкладка “Bezpłatne pociągi dla UA”( «Безкоштовні поїзди для АС»): https://portalpasazera.pl/Ukraina

 

Найпопулярніші сайти потягів також доступні в українськомовній версії:

- Portal Pasażera( Пасажирський портал) - посилання: https://portalpasazera.pl/ua/Ukraina

- Розклад-PKP.pl - https://rozklad-pkp.pl/ua

Про введені зміни будемо інформувати.

do góry