Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Oświadczenia maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe

21.08.2020

Maszyniści oraz osoby prowadzące pojazdy kolejowe mają obowiązek składać pracodawcy informację o świadczeniu lub nieświadczeniu pracy na rzecz innego przedsiębiorcy. Tylko jedno z nich pracodawcy są zobowiązani wysłać do Urzędu Transportu Kolejowego.

Przypominamy o obowiązkach oraz zasadach sporządzania i przesyłania oświadczeń do Urzędu Transportu Kolejowego.

KTO MA OBOWIĄZEK ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE

Maszynista pracujący lub świadczący usługi dla:

 • przewoźnika kolejowego,
 • zarządcy infrastruktury kolejowej,
 • użytkownika bocznicy kolejowej,
 • przedsiębiorcy wykonującego przewozy w obrębie bocznicy kolejowej.

Prowadzący pojazdy kolejowe pracujący lub świadczący usługi dla użytkownika bocznicy kolejowej lub przedsiębiorcy wykonującego przewozy w obrębie bocznicy kolejowej.

KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE

Oświadczenie należy złożyć w dniu rozpoczęcia pracy lub świadczenia usług na rzecz pierwszego podmiotu oraz przy każdej zmianie polegającej na podjęciu lub zaprzestaniu pracy na rzecz kolejnego podmiotu. Jeśli tej daty nie określono w umowie, to oświadczenie należy złożyć w dniu jej podpisania.

CO ZAWIERA OŚWIADCZENIE

Oświadczenie o niewykonywaniu czynności na rzecz innego podmiotu zawiera jedynie podstawowe dane identyfikacyjne osoby składającej oświadczenie oraz adresata dokumentu. Oświadczenie o wykonywaniu czynności na rzecz więcej niż jednego podmiotu zawiera dane informujące o:

 • nazwie i adresie (oficjalny – zgodny z KRS) oraz rodzaju drugiego podmiotu (czy jest on przewoźnikiem, zarządcą infrastruktury, użytkownikiem bocznicy kolejowej lub przedsiębiorcą wykonującym przewozy w obrębie bocznicy kolejowej),
 • formie umowy (czy jest to umowa o pracę, cywilnoprawna lub czy dotyczy osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą),
 • średniej tygodniowej liczbie godzin wykonywania pracy na rzecz tego podmiotu (prowadzenia pojazdu kolejowego lub pociągu).

UWAGA: Wszystkie pola powinny zostać uzupełnione.

Zachęcamy do skorzystania z systemu Kolejowe e-Bezpieczeństwo. Moduł „Wydruk Oświadczenia” nie wymaga rejestracji czy logowania. Pozwoli on maszyniście i prowadzącemu pojazdy kolejowe na wygenerowanie dokumentu, który będzie zawierał wszystkie potrzebne informacje.

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORSTW KOLEJOWYCH

(przewoźnik kolejowy, zarządca infrastruktury, użytkownik bocznicy kolejowej lub przedsiębiorca wykonującego przewozy w obrębie bocznicy kolejowej)

Przedsiębiorca otrzymujący oświadczenie o świadczeniu pracy jest zobowiązany do przekazania w ciągu 14 dni oryginału Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego od dnia jego złożenia przez maszynistę lub prowadzącego pojazdy kolejowe. W przypadku przesłania dokumentu pocztą liczy się data nadania listu.

Dopuszczalne jest również przesłanie kopii oświadczenia, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego. Potwierdzenia może dokonać:

 • notariusz,
 • występujący w sprawie pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym (wymagane przesłanie oryginału pełnomocnictwa wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej)

Przesłanie skanu dokumentu za pośrednictwem poczty elektronicznej nie jest spełnieniem obowiązku!

Zachęcamy do skorzystania z rejestru oświadczeń w systemie Kolejowe e-Bezpieczeństwo (KeB).  Jest to narzędzie do sprawnego zarządzania oświadczeniami złożonymi u danego pracodawcy. Podmioty kolejowe mogą uzyskać dostęp do rejestru oświadczeń dotyczących swojego przedsiębiorstwa.

Wpisanie oświadczenia do rejestru oświadczeń w KeB nie zastępuje doręczenia go Prezesowi UTK.

NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKU PRZEKAZANIA OŚWIADCZENIA

Brak przekazania oświadczenia w terminie oraz we właściwej formie wiąże się z konsekwencjami w postaci nałożenia na podmiot kolejowy kary pieniężnej.

Wysokość kary pieniężnej jest zależna od:

 • zakresu naruszenia przepisu (obejmującego m.in. okres zwłoki);
 • dotychczasowej działalności przedsiębiorcy (obejmującej m.in. wcześniejsze ukaranie za takie naruszenie);
 • możliwości finansowych przedsiębiorcy.

Maksymalna wysokość takiej kary może wynieść do 2% rocznego przychodu osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym.

Podstawa prawna – art. 22ca ustawy o transporcie kolejowym

do góry