Nawigacja

Aktualności

Potwierdzenie spełnienia wymagań normy PN-EN 45545

09.07.2020

Norma PN-EN 45545 określa wymagania dotyczące właściwości ogniowej materiałów i wyrobów stosowanych w pojazdach kolejowych. Wskazuje metody i warunki badań oraz wymagane właściwości ogniowe. Obowiązek jej stosowania istnieje w przypadku oceny pojazdu na zgodność z wymaganiami europejskimi oraz krajowymi.

Normę PN-EN 45545 stosujemy w przypadku oceny pojazdu na zgodność z wymaganiami europejskimi określonymi we właściwych technicznych specyfikacjach interoperacyjności – TSI oraz z wymaganiami krajowymi określonymi w  Liście Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Rozporządzenie Komisji w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor — lokomotywy i tabor pasażerski” określa, że w celu zapewnienia stałych właściwości produktu i procesu produkcji wymagane jest świadectwo potwierdzające zgodność materiału z normą wydawane niezwłocznie po zbadaniu materiału. Natomiast w przypadku zachowania stałych właściwości produktu oraz procesu produkcyjnego, a także braku wprowadzenia zmian do TSI nie ma potrzeby wykonywania nowych badań takiego materiału. Świadectwo należy jedynie zaktualizować w zakresie daty wydania.

Wymagania te odnoszą się do weryfikacji wyrobu na poziomie całego podsystemu (pojazdu kolejowego), nie zaś składnika interoperacyjności. Dla wydania certyfikatu WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności nie jest wymagane przedstawienie certyfikatu potwierdzającego zgodność z normą PN-EN 45545.

Producent podsystemu tabor (pojazdu kolejowego) może wymagać jednak od dostawcy składnika interoperacyjności potwierdzenia spełnienia przez ten wyrób wymagań normy dotyczącej właściwości ogniowej materiałów w formie certyfikatu, bądź samodzielnie uzyskać potwierdzenie spełnienia tych wymagań na etapie weryfikacji całego pojazdu. Niezależnie od tego, czy na zgodność z normą PN-EN 45545 badany jest składnik interoperacyjności, inny wyrób niebędący składnikiem, czy też cały podsystem tabor - potwierdzeniem spełnienia wymagań będzie certyfikat zgodności z normą.

Odwołania prawne

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1302/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor — lokomotywy i tabor pasażerski” systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 356 z 12 grudnia 2014 r.

do góry