Nawigacja

Aktualności

Realizacja zaleceń z Raportów Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych

04.11.2019

UTK rozpoczął zbieranie informacji o realizacji zaleceń Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych zawartych w raportach nr PKBWK/01/2019 oraz PKBWK/02/2019. 15 listopada 2019 r. mija wyznaczony przez Prezesa UTK termin składania informacji przez autoryzowanych zarządców infrastruktury, certyfikowanych przewoźników kolejowych, podmioty odpowiedzialne za utrzymanie pojazdów oraz użytkowników bocznic.

Prezes UTK przekazał zalecenia do wszystkich zainteresowanych uczestników rynku kolejowego. Adresaci pism powinni w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2019 r. przekazać informacje o podjętych środkach zapobiegawczych i działaniach zmierzających do realizacji zaleceń PKWBK wydanych w Raportach:

  • nr PKBWK/01/2019 z badania poważnego wypadku kat. A21 zaistniałego 13 czerwca 2018 r. o godzinie 12:54 na przejeździe kolejowo-drogowym kategorii D, szlak Szczecin Podjuchy – Daleszewo Gryfińskie, tor nr 2, w km 342,231 linii kolejowej nr 273 Wrocław Główny – Szczecin Główny, oraz
  • nr PKBWK/02/2019 z badania poważnego wypadku kat. B11 zaistniałego 10 maja 2018 r. o godzinie 16:12 na stacji Wronki, tor nr 1, w km 50,474 linii kolejowej nr 351 Poznań Główny – Szczecin Główny.

Informację, podobnie jak w przypadku zaleceń PKBWK za 2018 r., należy przekazać w następującej formie:

  1. wypełnić wspólny dla obu Raportów plik z tabelą  (Tabela do wypełnienia dot. realizacji zaleceń z Raportów PKBWK wydanych w 2018 r.);
  2. wypełnioną tabelę należy odesłać w edytowalnej formie (jako plik Excel) na adres: zalecenia@utk.gov.pl.

Dla każdego z zaleceń należy udzielić następujących informacji:

  1. wskazać nazwę zagrożenia, dla którego wdrażane środki bezpieczeństwa powiązane są z realizacją zalecenia;
  2. wskazać wartość poziomu ryzyka oraz określić, czy wartość ta jest akceptowalna;
  3. wskazać dowód z oceny ryzyka oraz dodatkowe środki bezpieczeństwa (jeżeli dotyczą) a także dowód ze środków bezpieczeństwa;
  4. etap realizacji (Nie dotyczy, W trakcie realizacji, Zrealizowano, Podjęto działania alternatywne);
  5. procent realizacji (0-100%);
  6. data realizacji.

W przypadku zaznaczenia opcji „Nie dotyczy” należy podać uzasadnienie takiego stwierdzenia.

Podmioty mają obowiązek realizacji zaleceń poprzez podjęcie działań alternatywnych, adekwatnych do wymagań i przyczyniających się do zwiększenia bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Szczegółowe informacje dotyczące wypełniania tabeli zawarte zostały w instrukcji.

Wszystkie materiały dostępne są w zakładce „Zalecenia bezpieczeństwa” na stronie UTK.

Dodatkowo, Prezes UTK w załączeniu przesłał do podmiotów karty opracowane przez UTK we współpracy z PKBWK w celu dalszego systemowego wykorzystania, np. podczas pouczeń okresowych, analizy zdarzeń kolejowych i planowania działań zapobiegawczych. Karty te są wynikiem szczegółowej analizy raportów opublikowanych przez PKBWK i przedstawiają w syntetyczny sposób przebieg zdarzenia, mechanizm zdarzenia wraz z jego przyczynami, zalecenia doraźne i systemowe oraz podsumowanie i wnioski.

W kwestii pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio z Departamentem Monitorowania i Bezpieczeństwa (tel. 22 749 14 60) lub za pomocą poczty elektronicznej zalecenia@utk.gov.pl.

 

do góry