Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

LEO Express wnioskuje o otwarty dostęp

29.03.2019

LEO Express Global a. s. chce uruchomić połączenia na trasie Praha hl. n. – Terespol (granica państwa) przez Katowice i Warszawę. Czeski przewoźnik złożył wniosek do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego o przyznanie otwartego dostępu. Przed wydaniem decyzji może zostać zbadany wpływ nowych połączeń na już funkcjonujące. Takie badanie następuje tylko na wniosek. Zainteresowani mają cztery tygodnie na jego złożenie.

Czeski przewoźnik planuje uruchomić od grudnia tego roku codziennie po 4 pary pociągów na trasie Praha hlavní nádraží – Katowice – Warszawa - Terespol (granica państwa). Leo Express wskazuje na to, że głównym celem proponowanych połączeń jest uzupełnienie dotychczasowej oferty przewozowej w relacji Praha hl. n. – Warszawa. Obecnie przewoźnik ten oferuje możliwość podróży pociągiem z Pragi do Bohumina, a dalej do Warszawy autokarem skomunikowanym z pociągiem.

Od 29 marca 2019 r. czyli od dnia publikacji informacji na stronie UTK rozpoczyna się czterotygodniowy termin na składanie wniosków o badanie równowagi ekonomicznej i celu głównego.

Aby przewoźnik z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej mógł świadczyć usługi w Polsce, musi spełnić kilka warunków: posiadać licencję, certyfikaty bezpieczeństwa część A i B oraz przyznaną decyzję o otwartym dostępie. Licencja i certyfikat bezpieczeństwa część A wydane w dowolnym kraju unijnym zachowują ważność na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej bez żadnych dodatkowych formalności. Część B certyfikatu bezpieczeństwa potwierdza spełnienie wymagań niezbędnych do bezpiecznego wykonywania przewozów kolejowych na danej sieci kolejowej i jest ważna tylko w kraju wydania. LEO Express taki certyfikat posiada.

Kolejnym dokumentem potrzebnym zagranicznemu przewoźnikowi do uruchomienia pociągów na danej trasie jest decyzja w sprawie otwartego dostępu na trasie międzynarodowej. Przed wydaniem decyzji regulator może zbadać cel główny nowej proponowanej usługi lub jej wpływ na równowagę ekonomiczną umowy o świadczenie usług publicznych. Prezes UTK badania dokonuje jednak wyłącznie na wniosek podmiotów uprawnionych.

W przypadku badania celu głównego sprawdzane jest, czy celem uruchomienia nowego połączenia przez przewoźnika jest rzeczywiście usługa przewozu pasażerów między krajami członkowskimi, czy też realizacja usługi nastawiona jest na przewóz w obrębie jednego państwa. Prezes UTK bada ten cel na wniosek m.in. organu, który podpisał umowę o świadczenie usług publicznych transportu kolejowego (np. Minister Infrastruktury lub samorząd województwa) lub przedsiębiorstwa kolejowego wykonującego przewozy na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, na trasie, na której świadczone mają być nowe usługi.

Prezes UTK, również na wniosek, może badać wpływ na równowagę ekonomiczną zawartej umowy PSC (Public Service Contract). W tym przypadku uprawnionym do złożenia wniosku są m.in. przedsiębiorstwo kolejowe,  czy organizator publicznego transportu zbiorowego (będący stronami umowy PSC obejmującą stację początkową i stację końcową proponowanej nowej usługi). Równowaga ekonomiczna może być zagrożona, jeśli nowa usługa ma znaczący, negatywny wpływ na rentowność usług świadczonych w ramach umowy o świadczenie usług publicznych lub na koszty netto przyznania tej umowy.

W 2017 r. Prezes UTK wydał pozytywna decyzję dla LEO Express na przejazdy na trasie Praha hl. n. – Kraków Główny. W styczniu tego roku opublikowane zostało także powiadomienie o złożeniu przez przewoźnika wniosku o otwarty dostęp na trasie Praha hl. n. – Medyka (granica państwa).

do góry