Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy wzór świadectwa bezpieczeństwa

26.02.2018

Brak wykazu eksploatowanych typów pojazdów kolejowych, typów budowli i typów urządzeń – to najważniejsze zmiany, jakie od lutego 2018 r. wprowadzono w nowym wzorze świadectwa bezpieczeństwa.

Świadectwo bezpieczeństwa ogranicza się teraz do jednej strony. Na druku umieszczone są jedynie nazwa przedsiębiorcy, miejsca odgałęzienia bocznicy lub krótki opis zarządzanej infrastruktury oraz potwierdzenie zdolności bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozów kolejowych. W świadectwie zostały również informacje dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych.

Nowe świadectwa nie zawierają wykazu eksploatowanych typów pojazdów kolejowych, typów budowli i typów urządzeń, wykazu przepisów wewnętrznych, oświadczeń składanych przez wnioskodawców i danych dotyczących regulaminu pracy bocznicy kolejowej.

Modyfikacja ma na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych i finansowych nałożonych
na przedsiębiorców, a wynikających z konieczności zmiany świadectwa bezpieczeństwa w przypadku zmian eksploatowanych typów, przepisów wewnętrznych i składanych oświadczeń.

Obowiązek wystąpienia z wnioskiem o zmianę świadectwa bezpieczeństwa powstaje jedynie w przypadku zmiany nazwy wnioskodawcy (techniczna zmiana polegająca na zmianie firmy wnioskodawcy z „A” na „B”,), miejsca odgałęzienia się bocznicy lub zmian w opisie zarządzanej infrastruktury oraz zmian w zakresie wykonywania przewozu towarów niebezpiecznych.

Jednak dla spółki handlowej posiadającej decyzję o wydaniu świadectwa bezpieczeństwa obowiązek uzyskania nowego świadectwa bezpieczeństwa powstaje w przypadku

1. połączenia spółek, czyli

 1. przeniesienia całego majątku spółki na inną spółkę przejmującą;
 2. zawiązania spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek;

2. podziału spółek, czyli

 1. przeniesienie całego majątku spółki dzielonej;
 2. zawiązanie nowych spółek na które przechodzi cały majątek spółki dzielonej;
 3. przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na istniejąca i na nowo zawiązaną spółkę i lub spółki;
 4. przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejąca spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną;

3. przeniesienie przedsiębiorstwa, czyli

 1. spółka A zawiera ze spółką B umowę sprzedaży przedsiębiorstwa na rzecz spółki B;
 2. spółka A wnosi przedsiębiorstwo bądź zorganizowaną część przedsiębiorstwa aportem do spółki B.

4. przekształcenia spółki, czyli

 1. zmianie uległa forma prawna,
 2. zmiana numeru KRS w przypadku przekształcenia spółek np. spółka jawna przekształca się w spółkę komandytową.

Na stronie Urzędu opublikowane zostały wzory wniosków i oświadczeń zawierające podpowiedzi dla wnioskodawców. prosimy o korzystanie z nich przy składaniu wniosków.

 • Przykład świadectwa bezpieczeństwa według nowego wzoru
do góry