Świadectwo Bezpieczeństwa - Urząd Transportu Kolejowego

Bezpieczeństwo i Regulacja Rynku Kolejowego
Urząd Transportu Kolejowego

Świadectwo Bezpieczeństwa

Świadectwo bezpieczeństwa to dokument potwierdzający zdolność bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozów kolejowych, wydawany podmiotom zwolnionym z obowiązku uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa i autoryzacji bezpieczeństwa.
 
 
 
Urząd Transportu Kolejowego uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1594 z późn. zm.) od dnia 31 marca 2014 r., do wniosku o wydanie świadectwa bezpieczeństwa użytkownikowi bocznicy kolejowej   oraz zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w związku z § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie warunków oraz trybu wydawania, przedłużania, zmiany i cofania autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 57, poz. 389) do wniosku
o przedłużenie ważności świadectwa bezpieczeństwa  powinny być załączone następujące dokumenty:
  • wykaz eksploatowanych typów pojazdów kolejowych, typów budowli i typów urządzeń;
  • wykaz przepisów wewnętrznych, określających warunki techniczne oraz zasady i wymagania dotyczące bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania infrastruktury kolejowej, oraz zasady i wymagania organizacyjne związane z utrzymaniem i eksploatacją pojazdów kolejowych, albo oświadczenie o stosowaniu zatwierdzonych przepisów wewnętrznych zarządcy, z którym bocznica jest połączona lub przewoźnika kolejowego obsługującego bocznicę ;
  • oświadczenie o posiadaniu świadectw sprawności technicznej eksploatowanych pojazdów kolejowych ;
  • oświadczenie potwierdzające, że na stanowiskach maszynisty i na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz prowadzeniem pojazdów kolejowych metra zatrudniamy pracowników spełniających warunki określone w ustawie z dnia 28 marca 2003 r.o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1594 z późn. zm.)  i wydanych na jej podstawie przepisach. ;
  • oryginał regulaminu pracy bocznicy kolejowej uzgodniony przez zarządcę infrastruktury kolejowej, z którą bocznica kolejowa jest połączona, bądź kserokopia poświadczona zgodnie z zapisami określonymi w art. 76a § 2 Kpa.
W przypadku nie posiadania i nie eksploatowania własnego pojazdu kolejowego na terenie bocznicy kolejowej, należy przedłożyć następujące oświadczenie .
 
Jednocześnie, gdy nie są prowadzone prace ładunkowe z towarami niebezpiecznymi, w rozumieniu Regulaminu dla Międzynarodowego Przewozu Kolejami Towarów Niebezpiecznych (RID) i/lub Zał. 2 do SMGS, należy przedłożyć następujące   oświadczenie .
 
Ponadto do wniosku powinien być dołączony:
  • dokument potwierdzający prawo własności lub faktyczne władanie bocznicą kolejową na podstawie innego tytułu prawnego, bądź kserokopia poświadczona przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym, zgodnie z zapisami art. 76a § 2 Kpa.
  • dokument potwierdzający wniesienie opłaty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty oraz wysokości tych opłat i trybu pobierania (Dz. U. z 2014 r., poz. 1016). Wniesienie opłaty warunkuje przystąpienie do rozpatrywania wniosku. Opłatę należy wnieść na konto bankowe Urzędu Transportu Kolejowego: 47 1010 1010 0055 0022 3100 0000. Opłaty dokonywane  spoza granic Polski należy wnieść na konto: PL47101010100055002231000000, SWIFT/BIC NBPLPLPW.
Wniosek w przedmiotowej sprawie powinien być podpisany przez osoby upoważnione w KRS do reprezentacji podmiotu na zewnątrz.
Ponadto do wniosków o wydanie świadectwa bezpieczeństwa dla zarządcy infrastruktury  i przewoźnika kolejowego , zwolnionych z obowiązku uzyskania autoryzacji i certyfikatu bezpieczeństwa, należy przedłożyć załączniki ujęte w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594).
 

Opłaty za wydanie Świadectwa Bezpieczeństwa naliczane są na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu pobierania (Dz. U. z 21.05.2012 r.  poz. 559).

 
W przypadku złożenia niekompletnego wniosku o wydanie świadectwa bezpieczeństwa oraz nie uzupełnienia wniosku w terminie wskazanym w wezwaniu do usunięcia braków, skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, stosownie do art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2013 r. , poz. 267).
Data publikacji : 30.01.2008 / Aleksandra Szczepanik
Data modyfikacji : 22.10.2014 / Piotr Sieczkowski